Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii

flag

Klin Onkol 2009; 22(6): 278-283.

Souhrn
Východiska: Záchyt duktálního karcinomu in situ (DCIS) prsu se od zavedení mamografického
screeningu výrazně zvýšil. Současná léčba této preinvazivní léze spočívá v kompletním chirurgickém
odstranění ložiska s dosažením volných resekčních okrajů. Stagingové výkony na lymfatických
uzlinách nebyly dosud standardně indikovány, v literatuře jsou však popisovány případy
DCIS s uzlinovými metastázami, navíc je ve vysokém procentu definitivním histopatologickým
vyšetřením detekován invazivní karcinom. Cílem této studie bylo zjistit podíl invazivních karcinomů
v naší skupině pacientek operovaných pro DCIS, analyzovat prediktivní faktory invazivity
a stanovit četnost nálezu uzlinových metastáz. Typ studie a soubor pacientů: V období let
2006– 2008 jsme retrospektivně analyzovali výsledky 179 pacientek operovaných v Masarykově
onkologickém ústavu pro diagnózu DCIS stanovenou z punkční biopsie, u 117 z nich byl proveden
stagingový výkon na regionálních lymfatických uzlinách. Metody a výsledky: Ve 34 % případů
byl při definitivním histopatologickém vyšetření resekátu zjištěn invazivní karcinom. Předpokládané
prediktivní faktory invazivity byly statisticky testovány pomocí Fisherova exaktního
testu a Chi‑ square testu. Jako statisticky nejvýznamnější prediktor byla prokázána předoperační
punkční biopsie za sonografické kontroly (p = 0,014), související s viditelností ložiska na ultrasonografii
(p = 0,023). Charakter (p = 0,105) či velikost léze na mamografickém snímku (p = 0,077),
histopatologický grade (p = 0,104), multifokalita (p = 0,544) a věk (p = 0,212) neprokázaly statistickou
významnost. Uzlinové metastázy byly zaznamenány u méně než 10 % případů invazivních
karcinomů. V případě definitivního nálezu DCIS jsme postižení lymfatických uzlin nezaznamenali.
Závěr: Primární biopsii
sentinelové uzliny doporučujeme v případě DCIS jednoznačně ultrasonograficky
detekovatelných a u pacientek léčených totální mastektomií, u nichž by při nálezu
invazivního karcinomu byla následná identifikace sentinelové uzliny obtížná.

Plný text v PDF