Klin Onkol 2010; 23(1): 56.

Klener P.; Klener P. jr.
Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.
Praha: Grada Publishing 2010. 232 str. ISBN: 978- 80- 247- 2808- 7.
Rozsahem nevelká monografie podává odborné onkologické veřejnosti ucelený pohled na všechny aspekty moderní léčby zhoubných nádorových chorob. Unikátní a zcela nad rámec podobných monografií tohoto typu jsou nejnovější poznatky o molekulárních mechanizmech účinku velmi různorodých farmak a léčebných přístupů.

Plný text v PDF