Klin Onkol 2010; 23(2): 86-91.

Súhrn
Diseminované malignity sú zodpovedné za väčšinu úmrtí na rakovinu. Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú generované počas metastatického procesu. Prítomnosť CTC, epiteliálnych buniek nachádzajúcich sa v periférnej krvi, je povinný krok rozvoja vzdialených metastáz. Cirkulujúce epitelové bunky majú morfológiu malígnych buniek a ich počet v krvi koreluje s rozsahom nádorovej choroby. Na detekciu CTC v periférnej krvi sú využívané dva hlavné prístupy:1) metóda využívajúca reakciu s protilátkou a 2) na detekcii nukleových kyselín založené techniky. Nádorové bunky s HER-2 overexpresiou sú často rezistentné na cytotoxickú liečbu a rádioterapiu. Širšie klinické použitie detekcie minimálnej zvyškovej choroby je čiastočne obmedzené nedostatkom štandardizovaných metód detekcie. Nedávne štúdie naznačujú, že okrem prognostického významu nádorových buniek môže byť ich stanovenie dôležité pri liečbe a následnom sledovaní pacienta, alebo ako potenciálne ciele pre cielenú terapiu. Perzistencia minimálnej reziduálnej/zvyškovej choroby po primárnej liečbe môže byť indíciou na podanie rozsiahlej adjuvantnej liečby, aby sa zabránilo relapsu ochorenia. Detekcia CTC a využívanie prognostických markerov, ako je HER-2 overexpresia, môže napomôcť lepšie pochopiť biológiu a klinický význam prítomnosti CTC u pacientov s karcinómom prsníka.

Plný text v PDF