Incidencia a mortalita na karcinóm prostaty vo vybraných krajinách strednej Európy

flag

Klin Onkol 2011; 24(2): 126-132. DOI: 10.14735/amko2011126.

Súhrn
Východiská: Predkladaná publikácia analyzuje incidenciu a mortalitu na karcinóm prostaty v Slovenskej republike (SR) a Českej republike (ČR) (predstaviteľov krajín strednej Európy s populačnými onkologickými registrami) pred a po zavedení vyšetrovania PSA, pátra po možných zdôvodneniach rozdielov ich vývoja a porovnáva výsledky s vybranými regiónmi a krajinami sveta. Materiál, metódy a výsledky: Štandardizovaná incidencia karcinómu prostaty v SR stúpla z hodnôt 14,6/100 000 v roku 1968 na 36,2/100 000 v roku 2005. Očakávaný ročný nárast incidencie bol v rokoch 1968–1991 (pred zavedením PSA vyšetrovania do klinickej praxe) 0,421, avšak v rokoch 1991–2003 už 0,941. Mortalita vzrástla z hodnôt 7,3/100 000 v roku 1968 na 14,9/100 000 v roku 2005. Incidencia rástla rýchlejšie v ČR ako v SR, z 15,8/100 000 v roku 1977 na 59,5/100 000 v roku 2005. Očakávaný ročný nárast incidencie v ČR v rokoch 1977–1991 bol 0,581, v rokoch 1991–2003 to bolo 1,981. Pred rokom 1991 mortalita rástla prudšie v ČR ako v SR, kým po zavedení vyšetrovania PSA sa rýchlejšie stabilizovala v ČR ako v SR. V SR sa významná redukcia mortality pozoruje až po roku 2002 a pravdepodobne nie je spôsobená len intenzívnejším vyšetrovaním PSA. Záver: Rozdiel v incidencii a mortalite na karcinóm prostaty v SR a v ČR je pravdepodobne výsledkom rozdielu v intenzite vyšetrovania PSA, ako aj skorším zavedením efektívnej liečby v ČR.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011126

Plný text v PDF