Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 34-38. DOI: 10.14735/amko20111S34.

Souhrn
Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění. Je to velmi heterogenní onemocnění charakterizované komplexitou genomu, opakujícími se amplifikacemi a/nebo delecemi, které vedou k rozdílnému klinickému projevu nemoci, ale i přežití u pacientů. Zejména nové metody genomiky hrají klíčovou roli v pochopení příčin patogeneze, progrese nemoci, ale i klasifikace MM.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S34

Plný text v PDF