Porovnávanie histologických typov primárnych a korešpondujúcich recidivujúcich bazocelulárnych karcinómov kože

flag

Klin Onkol 2012; 25(4): 262-266. DOI: 10.14735/amko2012262.

Súhrn
Východiská: Recidívy bazocelulárneho karcinómu (BCC) sú pomerne častým fenoménom v bežnej dermatologickej praxi. Jeden z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú riziko ich vzniku, je histomorfologický vzhľad nádoru. Cieľ: Cieľom našej práce bolo porovnávanie histologických typov primárnych a korešpondujúcich recidivujúcich BCC kože. Materiál a metodika: V štúdii bolo zahrnutých 36 prípadov nádorových recidív BCC od 34 pacientov, 17 žien a 17 mužov. Vekové rozpätie pacientov varírovalo od 32 do 97 rokov, priemerný vek v čase (prvej) recidívy bol 67,1 rokov. Výsledky: V obidvoch skupinách sme vo všeobecnosti preukázali rovnaké zastúpenie indolentného a agresívneho histoogického fenotypu. V 21 prípadoch (58,4 %) sme potvrdili v primárnej aj recidivujúcej lézii identický histologický typ BCC. V 3 prípadoch (8,3 %) mala primárna lézia indolentné črty bez agresívne rastúcej zložky, pričom recidivujúca lézia už túto komponentu obsahovala. Naopak, v ďalších 3 prípadoch (8,3 %) primárny nádor vykazoval fokálne infiltratívne rastové črty a korešpondujúca recidivujúca lézia ich neobsahovala. V ostatných 9 prípadoch (25 %) nemali primárne a recidivujúce lézie úplne rovnaký histomorfologický fenotyp, ale ich obraz sa menil iba v rámci rovnakého prognostického histologického variantu. Záver: Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že recidivovanie BCC kože predstavuje dynamický histogenetický process, počas ktorého dochádza k fenotypovej transformácii a zmenám v histomorfologickom obraze lézií, pravdepodobne ako následok interakcií medzi nádorovými bunkami a remodulovanou okolitou strómou.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2012262

Plný text v PDF