Nádory jako metabolická onemocnění a diabetes jako riziko nádorů?

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 26-31. DOI: 10.14735/amko20122S26.

Souhrn
Převažující aerobní glykolýza v nádorových buňkách (tzv. Warburgův efekt) je na základě současných poznatků důsledkem přeprogramování buněčného metabolizmu během procesu maligní transformace. Regulace metabolizmu je neoddělitelnou komponentou procesu buněčné proliferace a je těsně svázána s aktivitami onkogenů a supresorových genů. Smyslem metabolické transformace nádorových buněk (a rovněž normálních intenzivně proliferujících buněk) je inkorporovat větší podíl metabolitů glukózy do nově syntetizovaných makromolekul. Mimo to aerobní glykolýza poskytuje nádorovým buňkám několik dalších selektivních výhod. Epidemiologická data naznačují, že diabetes mellitus 2. typu je asociován s rostoucí incidencí několika typů nádorů a že mortalita v důsledku nádorových onemocnění může být ovlivněna léčbou určitými druhy antidiabetik, nicméně další výzkum je nutný k vysvětlení toho, zda je tento vztah kauzální. Hlubší pochopení metabolizmu rychle proliferujících buněk může vést k dalšímu zlepšení protinádorové, imunosupresivní a protizánětové léčby.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S26

Plný text v PDF