Stereotaktická radioterapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu; časné výsledky

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 93-97. DOI: 10.14735/amko20122S93.

Souhrn
Východiska: Extrakraniální stereotaktické radioterapie (SBRT) je dobře proveditelná a účinná metoda léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Materiál a metody: Od září 2009 do prosince 2011 bylo extrakraniální stereotaktickou radioterapií pomocí lineárního urychlovače Varian Clinac iX léčeno 11 pacientů s 15 inoperabilními jaterními metastázami. Jednalo se o 6 mužů a 5 žen ve věku od 51 do 81 let (medián 68 let). Použité dávky záření v rozmezí od 40 do 56 Gy (medián 54 Gy) byly aplikovány ve třech až osmi frakcích. Výsledky: Lokální kontrola ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících od ukončení SBRT byla 100 %, 91 %, 91 %, 67 % a 50 %. Bez progrese onemocnění přežívalo ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících 82 %, 82 %, 64 %, 50 % a 50 % pacientů. Medián sledování byl 15 měsíců. Žádné závažné nežádoucí účinky léčby nebyly pozorovány. Závěr: Naše studie hodnotila proveditelnost SBRT ve vybraném souboru pacientů s 1–3 jaterními metastázami kolorektálního karcinomu neřešitelnými jinými metodami léčby. Dosáhli jsme vynikající lokální kontroly za současných velmi mírných akutních i pozdních nežádoucích účinků léčby. Nejčastější příčinou relapsu onemocnění po provedené SBRT se staly vzdálené metastázy. SBRT vykazuje vynikající lokální kontrolu a umožňuje u vybraných pacientů dlouhodobé přežití bez vážných nežádoucích účinků léčby.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S93

Plný text v PDF