Klin Onkol 2014; 27(2): 127-135. DOI: 10.14735/amko2014127.

Souhrn

Východiska: Hodnocení 5letého celkového a relativního přežití je standardem populačních analýz v onkologii. Odhad přežití z populačních dat však není zárukou standardizovaných referenčních hodnot použitelných pro srovnání různých populací, což platí zejména v případě, kdy se srovnávané populace pacientů výrazně liší věkovou strukturou a zastoupením klinických stadií. Tato práce prezentuje relevantní statistickou metodiku pro standardizaci populačních odhadů přežití onkologických pacientů v ČR. Soubor pacientů a metody: Na datech Národního onkologického registru jsme hodnotili 5leté celkové a relativní přežití pro období 2001 – 2005 a 2006 – 2010. Pro demonstraci významu standardizace jsme porovnali nestandardizované odhady, věkově standardizované odhady a odhady standardizované na věk a zastoupení klinických stadií. Výsledky: Forma standardizace populačních odhadů 5letého celkového i relativního přežití onkologických pacientů ovlivňuje výsledné hodnoty jak v rámci jednoho časového období, tak při srovnání více časových období, resp. více populací pacientů. Výsledky studie dále dokládají prokazatelné zlepšení v 5letém relativním přežití mezi obdobími 2001 – 2005 a 2006 – 2010 u 19 z 20 hodnocených diagnóz. Mezi diagnózami se statisticky významným zlepšením jsou všechny nejčastěji se vyskytující diagnózy včetně zhoubného novotvaru prostaty, plic, tlustého střeva a konečníku, prsu, ledviny, dělohy a melanomu kůže. Závěr: Není-li využití standardizace na věk a stadium onemocnění omezeno malým počtem pacientů v jednotlivých kategoriích dle věku a klinického stadia, lze tuto metodu považovat za vhodný metodický postup pro hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014127

Plný text v PDF