Analýza celkového přežití a celkového bezpříznakového přežití u pacientek s luminálním karcinomem A v závislosti na TNM stadiu

flag

Klin Onkol 2014; 27(3): 178-183. DOI: 10.14735/amko2014178.

Souhrn

Východiska a cíl: TNM klasifikace patří mezi nejužívanější systémy k posouzení stadia a prognózy maligních onemocnění. Základní problematikou pak v terapii karcinomu prsu zůstává otázka heterogenity těchto nádoru. Cílem této práce je posouzení celkového a bezpříznakového přežití u pacientek s luminálním karcinomem A s ohledem na jednotlivá stadia onemocnění dle TNM klasifikace. Metody a design studie: Bylo zhodnoceno celkem 363 zdravotnických záznamů z období od ledna 2001 do května 2006. Pro další analýzu bylo vybráno celkem 136 pacientek s luminálním karcinomem A. Primárním cílem studie bylo posouzení celkového a bezpříznakového přežití u vybraných pacientek se subanalýzou ukazatelů dle jednotlivých TNM stadií. Výsledky: Z celkového počtu 253 subjektů tvořilo podskupinu s luminálním karcinomemm A celkem 53 % pacientek. Ve skupině pacientek léčených chemoterapií a hormonální léčbou ve srovnání s pacientkami léčenými pouze hormonoterapií nebyl prokázán signifikantní rozdíl v jejich počtu a skladbě dle TNM stadia a stupně diferenciace. Závěr: Nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v celkovém a bezpříznakovém přežití u pacientek s karcinomem prsu léčených hormonoterapií a chemoterapií ve srovnání se skupinou pacientek léčených pouze hormonoterapií. Lze konstatovat, že diagnóza luminálního karcinomu A zaručuje dobrou prognózu nezávisle na stadiu nemoci a dalších prognostických faktorech. Na základě uvedených výsledků se domníváme, že přínos použití chemoterapie v kominaci s hormonoterapií v adjuvantní léčbě pacientek s karcinomem prsu zůstává sporný.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014178

Plný text v PDF