Klin Onkol 2014; 27(6): 406-423. DOI: 10.14735/amko2014406.

Východiska: ČR patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2011. Data a metody: Národní onkologický registr ČR (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 34 let při 100% pokrytí onkologických diagnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on-line na portálu www.svod.cz. Výsledky: Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně nemelanomových nádorů kůže) dosáhla v roce 2011 hodnoty 802 případů na 100 000 mužů a 681 případů na 100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 258 úmrtí na 100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 2001– 2011 hodnoty +27,6 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index – 5,0 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2011 přesáhla 475 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 15 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu u žen, plic a prostaty. Ačkoliv je řada onkologických diagnóz stále častěji odhalována v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 75,3 %, u maligního melanomu: 84,2 %), celkově je včasná diagnostika zhoubných nádorů v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 46,1 % nově diagnostikovaných pacientů je zachyceno ve stadiu I + II). Závěr: ČR je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014406

Plný text v PDF