Mnohopočetný metachrónny malígny fibrózny histiocytóm na horných končatinách – kazuistika

flag

Klin Onkol 2014; 27(6): 438-441. DOI: 10.14735/amko2014438.

Súhrn

Úvod: Sarkómy mäkkých tkanív sú zriedkavé nádory. Medzi nimi mnohopočetné metachrónne alebo synchrónne sarkómy mäkkých tkanív končatín sú obzvlášť vzácne. Končatinu zachovávajúca chirurgia je terapia voľby u sarkómov mäkkých tkanív, aby sa zachovala funkčnosť horných končatín. Po rozsiahlej resekcii tumoru môže adjuvantná terapia, teda chemoterapia a rádioterapia, znížiť počet lokálnych recidív, ale jej vplyv na celkové prežívanie pacientov zostáva nejasný. Kazuistika: V tejto kazuistike sme ukázali prípad mnohopočetných symetrických, metachronných malígnych fibróznych histiocytómov lokalizovaných na oboch ramenách. Prezentovaná je 19-ročná pacientka, ktorá pociťovala napätie a bolesť v pravom ramene. Rovnaké príznaky sa vyvinuli aj v ľavom ramene asi 1,5 roka neskôr. Nádory v ramenách u pacientky boli definované ako metachronné z dôvodu rôznych časových intervalov stanovenia diagnózy. Široká resekcia tumoru bolo vykonaná v oboch ramenách, následne bola aplikovaná pooperačná rádioterapia. Chemoterapia nebola doporučená po prvej operácii; avšak, pacientka odmietla adjuvantnú chemoterapiu po druhej operácii. Záver: Fenomén mnohopočetných sarkómov mäkkých tkanív, buď metachronných, alebo synchronných je veľmi zriedkavý. Preto sa domnievame, že každý nový prípad by mal byť opísaný.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014438

Plný text v PDF