Nový prístup v analýze DCE MRI dát pre rozlišovanie benígnych a malígnych lézií prsníka

flag

Klin Onkol 2015; 28(1): 44-50. DOI: 10.14735/amko201544.

Súhrn

Východiská: Dynamické, kontrastnou látkou sýtené MRI (DCE MRI) dokáže reflektovať zmeny vo vaskularite tkaniva, v permeabilite cievnych stien ale aj v difúzii v rámci extracelulárneho priestoru. Cieľom tejto štúdie bolo overiť aplikovateľnosť DCE MRI pri odlíšení benígnych a malígnych lézií prsníka. Pacienti a metódy: Z databázy bolo náhodne vybraných päť pacientov s malígnou a päť s benígnou léziou prsníka. Všetci pacienti podstúpili meranie v 3T MR skeneri vykonané pomocou prsníkovej cievky. Série T1- vážených MRI boli získané za použitia intravenózne aplikovanej kontrastnej látky. Následne bolo zmeraných 17 postkontrastných sérií snímok v priebehu 13 sekúnd. Všetky DCE MRI dáta boli vyhodnocované pomocou grafického balíka JIM. Pozorovali sme zmeny intenzity signálu počas doby akvizície – krivky dynamického sýtenia tkaniva kontrastnou látkou. Záver: Skúmali sme časti kriviek s najväčším nárastom intenzity signálu v rámci časového rámca. Pre ďalšie porovnanie sme použili hodnoty najväčších nárastov intenzity signálu medzi časovými intervalmi. Analýza týchto výsledkov viedla k pozorovaniu, že rozhranie medzi benígnymi a malígnymi léziami má relatívnu hodnotu 100. Navyše sme potvrdili významný rozdiel medzi uvedenými typmi lézií.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201544

Plný text v PDF