Odhadovaná glomerulární filtrace u onkologických pacientů před chemoterapií cisplatinou

flag

Klin Onkol 2015; 28(4): 273-277. DOI: 10.14735/amko2015273.

Souhrn

Východiska:

 Cílem práce je porovnat glomerulární filtraci měřenou izotopovou metodu (measured glomarular filtration rate – mGFR DTPA) a odhadovanou glomerulární filtraci (estimated GFR – eGFR). Glomerulární filtrace (GFR) je odhadovaná ze sérového kreatininu (eGFRcreatinine), sérového cystatinu C (eGFRcystatin C) a pomocí kombinované rovnice (eGFRcreatinine + cystatin C). Studie se zaměřuje na onkologické pacienty zvažované pro léčbu cis-diamindichlorplatinou (cisplatin). Hodnotili jsme dopad různých GFR metod na redukci dávky cisplatiny.

Materiál a metody:

Studovaná populace byla tvořena 112 po sobě jdoucími pacienty z onkologického centra ve Zlíně v České republice, kteří byli zvažováni pro léčbu cisplatinou. mGFR DTPA byla provedena dynamickou renální scintigrafií využívající kyselinu diethyltriaminopentaaoctovou (DTPA) značenou izotopem technecia 99mTc. Kreatinin a cystatin C byly stanoveny nově standardizovanými metodami. Odhad GFR byl počítán podle The Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKD- EPI) rovnic, které byly vytvořeny v letech 2009 a 2012.

Výsledky:

Medián (mezikvartilové rozpětí) mGFR DTPA byl 1,335 ml/ s/ 1,73 m2 (1,070– 1,725). Medián eGFRcystatin C 1,195 ml/ s/ 1,73 m2 (0,885– 1,625) byl nižší než medián mGFR DTPA (p < 0,05). Medián eGFRcreatinine 1,460 ml/ s/ 1,73 m2 (1,210– 1,660) byl vyšší než mGFR DTPA (p < 0,05). Korelační analýza a Bland- Altmanův rozdílový graf ukazují velké individuální rozdíly mezi mGFR DTPA a všemi eGFR.

Závěr:

 Onkologičtí pacienti jsou specifická skupina pacientů, která se liší od všeobecné populace. Byly nalezeny významné individuální rozdíly mezi mGFR DTPA a všemi eGFR. To má velký dopad na detekci pacientů s CKD a potenciální úpravu dávky léků. 

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015273

Plný text v PDF