Použití prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi – je jejich složitý výpočet ještě stále problém?

flag

Klin Onkol 2015; 28(5): 352-358. DOI: 10.14735/amko2015352.

Souhrn

Východiska: 

 Existuje několik prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami, které mohou pomoci při rozhodování o nejlepší léčbě zahrnující mimo jiné i paliativní radioterapii. Jejich výpočet ale bývá poměrně složitý. Připravili jsme praktickou tabulku pro jejich jednoduchou kalkulaci, pomocí které jsme retrospektivně vyhodnotili vybrané prognostické indexy (RPA, GPA a WBRT- 30) u pacientů podstupujících radioterapii na našem pracovišti.

Soubor pacientů a metody:

 Byla vyhodnocena konsekutivní série pacientů ozařovaných v roce 2011 pro nově diagnostikované mozkové metastázy a jejich přežití bylo porovnáno s odhadovanou prognózou dle jednotlivých prognostických indexů a s použitou ozařovací technikou.

Výsledky:

Celkem bylo ozářeno 121 pacientů (61 % s mnohočetnými metastázami), většina pacientů podstoupila celomozkové ozáření. Medián celkového přežití od data indikace radioterapie byl 3,13 měsíce. Rozložení pacientů do jednotlivých podskupin prognostických indexů bylo nerovnoměrné s 8 (7 %), 89 (73 %) a 24 (20 %) pacienty přiřazenými do RPA 1, 2 a 3 podskupiny, 3 (3 %), 9 (7 %), 57 (47 %) a 52 (43 %) pacienty přiřazenými do GPA 3,5– 4, GPA 3,0, GPA 1,5– 2,5 a GPA 0– 1,0 podskupiny a 10 (8 %), 88 (73 %) a 23 (19 %) pacienty přiřazenými do WBRT- 30 podskupiny D, B a A. Celkové rozdíly v přežití jednotlivých podskupin byly statisticky signifikantní.

Závěr:

 Odhad prognózy pacientů s mozkovými metastázami je důležitý a používání prognostických indexů je užitečné pro diagnosticko-terapeutickou rozvahu. Jejich výpočet je usnadněn vhodně připravenými široce dostupnými tabulkovými editory.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015352

Plný text v PDF