Analýza přežití tříletého sledování nemocných s rakovinou hlavy a krku

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 39-51. DOI: 10.14735/amko201639.

Východiska: Pacienti s rakovinou hlavy a krku jsou vysoce rizikoví pro rozvoj malnutrice. Dlouhodobé
sledování nutričního stavu usnadnilo defi novat řadu prognostických ukazatelů pro celkové přežití s možností hodnotit efekt nutriční intervence v dlouhodobém horizontu, lze sledovat vztahy předem defi novaných veličin před léčbou, v jejím průběhu a po ní v rozmezí tří
let. Materiál a metody: Soubor 726 nemocných s rakovinou hlavy a krku v léčebném záměru byl sledován po dobu tří let podle stanoveného schématu. Jako klinicky významný jsme stanovili pokles hmotnosti ≥ 10 % v čase vstupu do sledování. Rozdíly a statisticky signifi kantní proměnné ve vztahu k přežití (demografi cká i onkologická data) jsme analyzovali Coxovou regresí.
Výsledky: Akceptování zavedení perkutánní endoskopické gastroskopie je zásadním faktorem pro průběh s nižším počtem komplikací, pro zlepšení tolerance onkologické léčby i přežití. V analýze přežití lépe profi tují muži. Muži kuřáci vykazují nejvyšší kardiovaskulární mortalitu.
Muži stopkuřáci mají nejvýznamnější prodloužení života z 11 na 22 měsíců; p < 0,007. Muži nekuřáci mají prodloužení života z 15 na 23 měsíců (p < 0,005) a mají nejnižší kardiovaskulární mortalitu (11 %). Ženy nádorové onemocnění tolerují s menšími subjektivními obtížemi, mají nižší počet komplikací, ale i signifi kantně vyšší spotřebu antidepresiv (p < 0,003), zatímco muži zase vyšší spotřebu analgetik (p < 0,001). Úbytek hmotnosti > 10 % významně koreluje s klinickými projevy malnutrice a je spojen s nárůstem mortality závislé na rakovině i komplikacích (p < 0,008). Závěr: Důsledné a pečlivé hodnocení nutričního stavu s včasnou intervencí považujeme za esenciální součást komplexní onkologické péče. Za nezávislý rizikový faktor mortality závislé na rakovině považujeme úbytek hmotnosti > 5 % při BMI < 21 v čase T0 nebo úbytek hmotnosti > 10 % hmotnosti v T0 při BMI 21– 29 či pokračující úbytek hmotnosti do T12 a dále i BMI ≥ 30. Nejrizikovější profi l je mužské pohlaví – kuřák, věk > 63, hypofaryngeální karcinom, stadium III– IV, ztráta hmotnosti > 10 % a neakceptování perkutánní endoskopické gastroskopie. Je třeba více dlouhodobých sledování pro zlepšení klinické praxe.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201639

Plný text v PDF