Zpráva z European Cancer Congress 2015 Cílená biologická kombinační léčba prodloužila celkové přežití u metastatického melanomu

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 70.

Maligní metastatický melanom je prognosticky velmi nepříznivé onemocnění,
jen asi pětina pacientů v časném klinickém stadiu přežívá po dobu pěti let od
diagnózy. Zároveň se však jedná o malignitu, která ve své léčbě zaznamenala
v uplynulém desetiletí největší pokrok. A i když se maligní melanom v těchto
dnech nejčastěji skloňuje v souvislosti s imunoterapií inhibitory PD-1, významných
úspěchů po identifi kaci specifi ckých mutací dosahuje i cílená biologická
léčba tyrozinkinázovými inhibitory.

Plný text v PDF