Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 127-132. DOI: 10.14735/amko2016127.

Cíl: Enzalutamid a abirateron představují novou možnost terapie metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (metastatic castration-resistant prostate cancer – mCRPC). Cílem předkládané práce je retrospektivní analýza klinických zkušeností, léčebných výsledků a vzájemné porovnání obou preparátů u pa cientů s mCRPC, kteří byli předléčeni chemoterapií v rámci našeho onkologického centra. Pacienti a metody: Bylo hodnoceno celkem 32 pacientů s mCRPC. Všichni pacienti byli předléčení minimálně jednou linií chemoterapie. Enzalutamidem bylo léčeno 23 pa cientů, devět pa cientů bylo léčeno abirateronem. Hodnotili jsme celkové přežití i přežití bez známek progrese. Výsledky: Při mediánu sledování 6,5 měsíce jsme u pacientů léčených enzalutamidem pozorovali celkem 10 progresí onemocnění (43,47 %). Celkem zemřelo osm pa cientů k datu hodnocení (34,78 %). U pa cientů léčených abirateronem jsme pozorovali celkem pět progresí onemocnění (55,56 %), jeden pa cient zemřel (11,11 %). V rámci hodnocení celkového přežití nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených enzalutamidem a skupinou pa cientů léčených abirateronem (HR 0,2362, 95% CI 0,0295– 1,8942; p = 0,102). V rámci hodnocení přežití bez známek progrese nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených enzalutamidem a skupinou pacientů léčených abirateronem (HR 0,9853, 95% CI 0,2934– 3,308; p = 0,939). Závěr: Naše retrospektivní studie prokázala podobnou účinnost enzalutamidu a abirateronu u pa cientů s mCRPC, kteří byli předléčení chemoterapií.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016127

Plný text v PDF