Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 139-144. DOI: 10.14735/amko2016139.

Cieľ: Ochorenia štítnej žľazy u detí sú zriedkavé. Na rozdiel od prevalencie, malígne nádory
sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s dospelými (5– 10 % tyreopatií). K rizikovým faktorom ich vzniku patrí ženské pohlavie, postpubertálny vek, už existujúce ochorenie štítnej žľazy, predchádzajúce ožarovanie oblasti krku a pozitívna rodinná anamnéza tyreopatie. U detí mladších ako 10 rokov, bez prítomnosti rizikových faktorov, sa malígne nádory štítnej žľazy vyskytujú raritne. Kazuistika: Dvojročné zdravé dievčatko bolo prijaté na naše pracovisko pre uzol laloka štítnej žľazy vpravo. Hladina tyreoidálnych hormónov bola v norme. Ultrasonografi cké vyšetrenie opísalo nehomogénny uzol veľkosti 4,8 × 3,2 × 2,5 cm. Dieťa podstúpilo pravostrannú hemityreoidektómiu. Na základe výsledku histopatologického vyšetrenia, ktoré odhalilo papilárny karcinóm štítnej žľazy, bola následne vykonaná reoperácia v zmysle dokončenia tyreoidektómie a selektívna disekcia lymfatických uzlín krku. Záver: Prezentujeme veľmi vzácny prípad papilárneho karcinómu štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa bez prítomnosti rizikových faktorov. Výskyt uzla štítnej žľazy u takto malých detí môže byť podmienený malignitou, preto vyžaduje podrobnú dia gnostiku a vhodnú liečbu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016139

Plný text v PDF