Klin Onkol 2016; 29(3): 196-203. DOI: 10.14735/amko2016196.

Východiska: Karcinom pankreatu je závažnou a rychle progredující diagnózou. Méně je známo o úloze výživy v etiologii karcinomu pankreatu. Studie se zaměřila na roli vybraných výživových zvyklostí u karcinomu pankreatu. Materiál a metody: Studie případů a kontrol probíhala v České republice ve třech centrech (Olomouc, Ostrava, České Budějovice) v letech 2006–2009. Soubor tvořilo celkem 530 osob (310 případů karcinomu pankreatu a 220 kontrolních osob). Údaje byly získávány od subjektů přímo formou rozhovoru se školeným tazatelem a zaznamenány do standardizovaného dotazníku. Data byla vyhodnocena pomocí hrubého odds ratio (OR) a multivariabilní logistické regrese na 95% CI. Statistická analýza byla provedena za použití softwaru STATA v. 10. Výsledky: Velmi silný protektivní efekt byl nalezen u nakládaného zelí (OR 0,32; 95% CI 0,19–0,55), brokolice (OR 0,37; 95% CI 0,25–0,53), vařené cibule (OR 0,14; 95% CI 0,08–0,27), rajčat (OR 0,28; 95% CI 0,13–0,60), syrové mrkve (OR 0,33; 95% CI 0,20–0,56), vařené mrkve (OR 0,35; 95% CI 0,19–0,62). V modelu logistické regrese byl nalezen statisticky významný protektivní vliv u konzumace tří a více porcí vařené zeleniny týdně (OR 0,16; 95% CI 0,05–0,55) a vysoké konzumace citrusového ovoce (OR 0,46; 95% CI 0,23–0,90). Závěr: Studie nalezla signifikantní protektivní vliv konzumace tří a více porcí vařené zeleniny týdně a vysoké konzumace citrusového ovoce u karcinomu pankreatu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016196

Plný text v PDF