Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 3.

Nádorová onemocnění se stále vyznačují vysokou úmrtností. K většině úmrtí dochází v důsledku pozdní diagnózy a nedostupnosti specifické léčby. U velkého počtu pacientů je nicméně nádorové onemocnění stále diagnostikováno až v pokročilém stadiu, protože v klinické praxi je k dispozici zatím pouze několik dostatečně citlivých a specifických biomarkerů. Možným řešením tohoto problému je identifikace biomarkerů využitelných pro časnou diagnózu onemocnění a pro výběr optimální léčebné strategie. Hlavním problémem je příliš zdlouhavý proces převádění poznatků základního výzkumu na účinné léky a diagnostické postupy v praxi.

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) bylo založeno Masarykovým onkologickým ústavem, dlouhodobým členem OECI (Organisation of European Cancer Institutes). Masarykův onkologický ústav je institucí zaujímající již po pět desetiletí přední místo v komplexní léčbě rakoviny a ve výzkumu tohoto onemocnění. V současné době představuje největší komplexní onkologické centrum v České republice. RECAMO od svého vzniku na konci roku 2010 vytvořilo multidisciplinární skupinu výzkumných pracovníků a lékařských specialistů za účelem klinické aplikace informací získaných studiem definovaných oblastí nádorového výzkumu. V roce 2015 projekt RECAMO přešel v nový navazující projekt RECAMO2020 (č. projektu LO1413) podpořený Národním programem udržitelnosti I (NPU I) o celkové finanční podpoře ve výši 114,47 mil. Kč, s čerpáním poskytnuté podpory ze státního rozpočtu do 31. 12. 2019.

Hlavním cílem projektu RECAMO2020 je další rozvoj udržitelného, inovativního a vysoce kvalitního původního výzkumu v oblasti molekulární onkologie, jehož výsledky budou aplikovány v oblasti nově se rozvíjející personalizované onkologické léčby. Projekt je zaměřen na moderní onkologický výzkum prováděný s využitím nově vybudované výzkumné infrastruktury RECAMO (www.recamo.cz). Cílem projektu je získat vysoce kvalitní výsledky v rámci medicínského výzkumu a zpřístupnit je pro praktické využití v oblasti komplexní onkologické péče.
V souhrnu je projekt RECAMO2020 navržen tak, aby podpořil a) transparentní onkologický výzkum zaměřený na kvalitu s potenciálem praktické aplikace, b) součinnost výzkumných infrastruktur, jako jsou banky biologického materiálu BBMRI a akademická klinická hodnocení CZECRIN s výzkumnými aktivitami zaměřenými na řešení konkrétních problémů a c) mezinárodní konkurenceschopnost centra RECAMO, které již nyní přitahuje zájem značného množství domácích i zahraničních vědeckých pracovníků nejvyšší úrovně.