Klin Onkol 2017; 30(1): 5-6.

Vážení čtenáři,

těší nás, že jste si opět otevřeli Klinickou onkologii, časopis, který již 30 let patří mezi nejčtenější a nejoblíbenější domácí odborné časopisy mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty. Tohoto významného výročí pravidelného vydávání by nebylo možné dosáhnout bez existence kvalitního zázemí, které časopis má zejména v obou onkologických společnostech a jejich členských základnách, ze kterých se ostatně rekrutuje i většina autorů a recenzentů příspěvků, a ve své redakční radě. Třicet let existence, po kterou se časopis stále rozvíjí a narůstá počet zveřejněných příspěvků, současně dokazuje, že české a slovenské odborné písemnictví není slepou nebo nepotřebnou kolejí. Vydávaná čísla přitom nejsou tendenční, jsou složena výhradně z článků, které nám zasíláte a které prošly řádným „peer review“ oponentním řízením, přičemž stále narůstají počty těch, jež musíme autorům vracet k rozsáhlému přepracování, nebo zcela odmítat. To vede k tomu, že se zvyšujícím se počtem publikovaných příspěvků neklesá jejich kvalita, jak dokazují indexy SJR (SCImago Journal Rank), CiteScore a SNIPP (Source Normalized Impact per Paper) generované bibliografickou databází Scopus. První (SJR) reflektuje kvalitu a reputaci daného odborného periodika, další dva citovanost článků. Z posledních zveřejněných hodnot všech indexů je zřejmé, že Klinická onkologie si v tomto měřítku kvality stojí lépe než Časopis lékařů českých, Rozhledy v chirurgii, Česká gynekologie nebo časopis Onkologie (Solen).

Časopis Klinická onkologie pravidelně uděluje ceny za nejlepší publikace. Ceny za nejlepší původní práci, přehledovou práci a kazuistiku v roce 2016 budou vyhlášeny a předány na Brněnských onkologických dnech. V letošním roce měla redakční rada obzvlášť těžké rozhodování, neboť kvalita příspěvků byla skutečně velmi vysoká. Publikovány byly práce na stovkových souborech pacientů a kazuistiky skutečně světově ojedinělé.

Pro další úspěšnou existenci časopisu Klinická onkologie, který je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, je důležité, aby zájem autorů publikovat své články zde byl minimálně stejný jako dosud. Klinická onkologie není žádný predátorský časopis, může nabídnout „pouze“ možnost zveřejnit Vaše kvalitní práce a zajistit tak, aby byly dohledatelné v řadě světových bibliografických databází, vč. té nejvýznamnější, MEDLINE/Pub- Med. Distribuce časopisu čtenářům a dohledatelnost článků v elektronických databázích je základním předpokladem pro jejich čtenost a případnou citovanost. Kvalita časopisu současně zaručuje, že Vaše publikace budou uznávány při hodnocení grantů, pro obhajoby doktorského studia a pro habilitační a profesorské řízení. Pevně věříme, že se v budoucnosti časopisu podaří získat i Impact Factor (IF). I proto na Vás v této věci apelujeme, abyste citovali články publikované v časopisu Klinická onkologie ve svých odborných pracích zasílaných do zahraničních časopisů. Minimálně lze v každé Vaší zahraniční publikaci citovat články z Klinické onkologie o epidemiologii nádorů v České republice a na Slovensku.

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům, kteří nás podporují. Jmenovitě chceme poděkovat společnosti MSD, která byla v roce 2016 generálním sponzorem časopisu Klinická onkologie. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP! Bohužel, podobně významného sponzora na Slovensku se nám najít nedaří. Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media a všem aktivním členům redakční rady.

Pevně věříme, že rok 2017 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře a společnosti, které jej podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

 

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
vedoucí redaktor

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
výkonný redaktor

Plný text v PDF