Klin Onkol 2017; 30(S2): 29-34. DOI: 10.14735/amko20172S29.

Východiska: Monoklonální gamapatie jsou charakteristické přítomností klonálních plazmocytů v kostní dřeni, nicméně cirkulující plazmatické buňky lze u významné části pacientů nalézt i v periferní krvi. Počet cirkulujících plazmatických buněk je nezávislým prognostickým faktorem asociovaným s kratším přežíváním, ale také může napomoci předvídat časný relaps. Příčina a mechanizmus vycestování klonálních plazmocytů z kostní dřeně stále není objasněna, nicméně může zahrnovat např. změny v expresi adhezivních molekul. Multiparametrická průtoková cytometrie umožňuje jednoduché a přesné stanovení zastoupení cirkulujících plazmocytů v jakékoli buněčné suspenzi, a to i při velmi nízkých počtech, vč. stanovení jejich fenotypu a potvrzení příslušnosti ke klonálním plazmocytům kostní dřeně. V současnosti však v klinických laboratořích není používán jednotný postup k analýze cirkulujících plazmocytů. Cíl: Souhrnná práce popisuje využití průtokové cytometrie v analýze cirkulujících plazmocytů v periferní krvi. Zaměřuje se na možnosti detekce pomocí různých přístupů a také na klinický význam stanovení těchto buněk s cílem standardizace analýz. Závěr: Multiparametrická průtoková cytometrie je vhodnou a dostatečně citlivou metodou pro detekci cirkulujících myelomových klonálních plazmocytů. Využití standardizovaného přístupu může vést ke stanovení a zavedení nového „průtokově cytometrického” diagnostického kritéria u suspektních případů plazmocelulární leukemie, a může být využito také v rámci prognostikace pacientů s monoklonální gamapatií. Mimoto, stanovení fenotypového profilu klonálních plazmocytů by mohlo napomoci objasnit jejich budoucí chování.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S29

Plný text v PDF