Agresivní fibromatóza stěny břišní

flag

Klin Onkol 2017; 30(6): 469-470.

Pacientka ve věku 37 let si po porodu v roce 2015 všimla rezistence ve stěně břišní vlevo velikosti kolem 2 cm, ultrazvukovým vyšetřením hodnoceno jako lipom. Během dalšího těhotenství v roce 2017 nastala výrazná velikostní progrese tumoru (obr. 1). Po porodu byla provedena bioptická punkce s výsledkem agresivní fibromatóza (desmoid) břišní stěny. V srpnu 2017 byl případ projednán na Komisi digestivní onkologie a byla doporučena radikální resekce stěny břišní v celé tloušťce s náhradou. Po konzultaci s Klinikou plastické a estetické chirurgie (KPECH) LF MU bylo navrženo krýt vzniklý defekt volným svalově-kožním lalokem z musculus latissimus dorsi. Operace byla provedena tamtéž 21. září 2017 za spolupráce onkochirurgického týmu Kliniky operační onkologie Masarykova onkologického ústavu a týmu KPECH vedeného prof. Veselým (obr. 2–3) . Po radikální resekci a implantaci sítě jako peritoneální náhrady bylo provedeno krytí defektu volným lalokem mikrochirurgickou technikou. Stav po zhojení 1. listopadu 2017 viz obr. 4.

Plný text v PDF