Klin Onkol 2018; 31(1): 3-4.

Vážení čtenáři,

přichází „ROK OSMIČEK“, který je významný i pro časopis Klinická onkologie. Ten od roku 1988 vychází pod vydavatelskou patronací České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) a od roku 2008 je jeho obsah excerpován v zahraniční bibliografické databázi MEDLINE/PubMed. Jistě i tyto události přispěly k tomu, že Klinická onkologie patří mezi nejčtenější a nejoblíbenější domácí odborné časopisy mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty a současně má nejvyšší podíl citovaných článků z domácích odborných periodik, která pravidelně publikují články s onkologickou problematikou. Poslední citační skóre (CiteScore), které je jedním z parametrů generovaných bibliografickou databází Scopus, dosáhlo hodnoty 26. V praxi toto číslo představuje poměr 98 citovaných publikací v roce 2016 ku 380 citovatelným publikacím vyšlých v časopise v letech 2013–2015. Nejlepší hodnoty mezi srovnávanými časopisy dosáhla Klinická onkologie i v indexu SJR (SCImago Journal Rank), který reflektuje kvalitu a reputaci daného odborného periodika.

Pevně věříme, že pozitivní vývoj citovanosti povede k tomu, že se v budoucnosti Klinické onkologii podaří získat Impact Factor (IF). I proto na Vás v této věci apelujeme, abyste citovali články publikované v našem časopise ve svých odborných pracích zasílaných do zahraničních časopisů. Minimálně lze v každé Vaší zahraniční publikaci citovat články z Klinické onkologie o epidemiologii nádorů v ČR a na Slovensku.

V roce 2017 bylo publikováno 89 příspěvků a rozsah časopisu činil 844 stran. Pro další úspěšnou existenci Klinické onkologie, která je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti, je důležité, aby zájem autorů publikovat své články zde byl minimálně stejný jako dosud. Kvalita časopisu zaručuje, že Vaše publikace budou uznávány při hodnocení grantů, pro obhajoby doktorského studia a pro habilitační a profesorské řízení. Bohužel, stále musíme „bojovat“ se snahami omezit význam domácích odborných periodik ve vztahu k vykazování výsledků výzkumné a pedagogické činnosti. Jsme přesvědčeni, že v tomto směru nelze na medicínu nahlížet optikou používanou např. pro fyzikální vědy a zaměřovat se pouze na publikování článků v zahraničních časopisech s IF. V medicíně je naprosto nezbytné šířit moderní poznatky a vlastní zkušenosti mezi domácí odbornou veřejností, stejně tak i výsledky výzkumných projektů, obzvlášť jsou-li financované z našich daní.

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům, kteří nás podporují. Jmenovitě chceme poděkovat společnosti MSD, která byla v roce 2017 generálním sponzorem časopisu. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP! Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media, všem aktivním členům redakční rady a recenzentům a v neposlední řadě i autorům zaslaných příspěvků. I v letošním roce budou redakční radou uděleny ceny za nejlepší původní práci, přehledovou práci a kazuistiku publikovanou v roce 2017. Vyhlášeny budou v příštím čísle časopisu a předány na Brněnských onkologických dnech.

Přejeme časopisu a všem jeho čtenářům a podporovatelům úspěšný rok 2018!

Za redakční radu Klinické onkologie

 

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. vedoucí redaktor
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., 
výkonný redaktor