Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia

flag

Klin Onkol 2018; 31(2): 137-142. DOI: 10.14735/amko2018137.

Úvod: Prežívanie pacientov s germinatívnymi nádormi testis je lepšie ako u iných malígnych ochorení, avšak doteraz nebolo v Slovenskej republike exaktne analyzované. Táto štúdia založená na analýze epidemiologických dát prezentuje vývoj časových trendov 5-ročného prežívania pacientov s testikulárnymi nádormi. Pacienti a metódy: Prežívanie pacientov s nádormi testis diagnostikovanými v rokoch 1993–2007 (rozdelenými do troch periód 1993–1997, 1998–2002 a 2003–2007) sa hodnotilo v rámci celonárodnej retroprospektívnej štúdie. Štandardizované 5-ročné prežívanie bolo analyzované pomocou všeobecne akceptovanej metodológie. Pacienti boli tiež rozdelení do dvoch skupín podľa histologického typu nádoru (seminómy vs. neseminómy) a na dve skupiny podľa veku v čase diagnózy nádoru (< 40 vs. ≥ 40 rokov). Demografické charakteristiky pacientov so všetkými typmi germinatívnych nádorov testis (okrem spermatocytárneho seminómu) sa podrobili deskriptívnej analýze. Údaje sa analyzovali pomocou programového vybavenia Microsoft Excel 2013, STATISTICA 12, Joinpoint Regression Program, Version 4.3.1.0. Výsledky: Celkové 5-ročné prežívanie všetkých pacientov s testikulárnym nádorom (n = 2,748) diagnostikovaným v rokoch 1993–2007 v Slovenskej republike bolo 92,21 %. Títo pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa 5-ročných periód. Pacienti v perióde rokov 1993–1997 (n = 810) dosiahli 5-ročné prežívanie v 91,23 %, v perióde rokov 1998–2002 (n = 916) v 92,14 % a v perióde rokov 2003–2007 (n = 1,022) v 93,05 %. V jednotlivých 5-ročných periódach neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely v celkovom prežívaní pacientov. Štatisticky významné rozdiely v 5-ročnom prežívaní sa preukázali medzi histologickými typmi nádorov (seminóm vs. neseminóm). Vo všetkých periódach rokov sa prejavil štatisticky významný rozdiel v 5-ročnom prežívaní podľa veku v čase diagnózy nádoru (< 40 vs. ≥ 40 rokov) v prospech mladších pacientov. Záver: Mierne zlepšovanie prežívania pacientov s testikulárnym nádorom v Slovenskej republike je pravdepodobne spôsobené progresom v diagnostických a liečebných postupoch, vrátane multidisciplinárnej starostlivosti, a tiež koncentrácia pacientov do špecializovaných centier. Dlhodobé sledovanie prežívajúcich pacientov môže ovplyvniť rozsah neskorých vedľajších účinkov liečby a detegovať sekundárne malignity.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018137

Plný text v PDF