Kombinovaný bioinformatický a literární přístup k identifikaci dlouhých nekódujících molekul RNA, které modulují signalizaci přes receptor vitaminu D u karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2018; 31(4): 264-269. DOI: 10.14735/amko2018264.

Úvod: Bylo prokázáno, že dlouhé nekódující RNA (lncRNA) jako důležitá frakce lidského transkriptomu hrají zásadní roli při regulaci signálních drah, které se podílejí na karcinogenezi. Mezi nimi je signalizace receptoru vitaminu D (VDR), jejíž účast na různých nádorech vč. nádoru prsu (breast cancer – BC) je patrná. Navzdory přítomnosti několika důkazů účasti lncRNA, stejně jako signalizace VDR v patogenezi BC, žádná souhrnná studie nehodnotila vztah mezi dysregulací lncRNA a signalizací VDR u BC. Cíl: Zavést bioinformatický přístup k identifikaci lncRNA, které modulují signalizaci VDR u BC. Tento přístup zahrnuje koexpresní analýzu, in silico identifikaci lncRNAs, které jsou zaměřeny na VDR a literární vyhledávání. Závěr: Předpokládá se, že desítky lncRNA ovlivní signalizaci VDR. Mezi nimi jsou některé lncRNA, jako je MALAT1, který má významnou roli v patogenezi BC. Identifikace lncRNA, které ovlivňují expresi genu VDR, je možná pomocí in silico analýzy. Vzhledem k prominentní roli VDR v patogenezi BC a dostupnosti modulačních činidel VDR je hodnocení VDR signalizační dráhy a souvisejících sítí praktického významu a nástroje bioinformatiky by měly usnadnit tuto činnost.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018264

Plný text v PDF