Dlouhé nekódující molekuly RNA u cervikálních nádorů

flag

Klin Onkol 2018; 31(6): 403-408. DOI: 10.14735/amko2018403.

Východiska: Rakovina děložního čípku jako běžný urogenitální nádor způsobuje u žen značné zdravotní problémy. Byla vynaložena snaha o identifikaci patogeneze za účelem nalezení cílených terapií. Bylo prokázáno, že dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny (lncRNA) regulují několik signálních drah a genů souvisejících s nádory, což přispívá k patogenezi lidských malignit vč. rakoviny děložního čípku. V rámci prezentovaného článku jsme do prosince 2017 vyhledávali klíčová slova „cervical cancer“ (rakovina děložního čípku) nebo „cervical neoplasm“ (cervikální novotvar) a „long non-coding RNA“ (dlouhá nekódující RNA) nebo „lncRNA“, publikovaná v databázi PubMed, Google scholar, Web of Science a Scopus. Cíl: Zjistit, jakou roli hrají lncRNA v rakovině děložního čípku. Závěry: LncRNA ovlivňují patogenezi rakoviny děložního čípku prostřednictvím četných mechanismů, jako je vytváření tzv. scaffolds pro sestavení proteinových komplexů, sloužící jako tzv. directors pro získávání proteinů, fungujících jako transkripční zesilovače pomocí remodelování chromatinu, sloužící jako tzv. návnady k uvolnění proteinů z chromatinu nebo zvrácení účinků jiné regulační nekódující RNA jako jsou mikroRNA. Analýza signálních drah ukázala, že v procesu patogeneze rakoviny děložního čípku několik lncRNA reguluje dráhy PI3K/Akt/mTOR, Wnt-β catenin a Notch signální dráhy. Navíc exprese několika lncRNA byla spojena s infekcí virem lidského papilomu. Identifikace lncRNA, které mění signální dráhy související s nádory, a následná expresní analýza těchto lncRNA ve vzorcích pacientů by mohly pomoci získat efektivní cílené terapie.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018403

Plný text v PDF