Efekt a toxicita radioterapie ve vybraných paliativních indikacích

flag

Klin Onkol 2018; 31(6): 439-447. DOI: 10.14735/amko2018439.

Východiska: Radioterapie (RT) patří mezi základní modality onkologické léčby v kurativních a paliativních indikacích. V oblasti paliativní a podpůrné péče je RT indikována za účelem ovlivnění lokální kontroly onemocnění a v léčbě symptomů – zejména bolesti, útlaku okolních struktur nebo krvácení. Cílem této práce je vyhodnocení efektu a toxicity RT pacientů ozařovaných na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze v období duben 2015 až duben 2018 s paliativním záměrem. Soubor pacientů a metody: V uvedeném období byla na našem pracovišti provedena paliativní RT ve 338 případech, což představuje přibližně jednu třetinu indikací této léčebné modality. Vyhodnocení bylo provedeno u tří podskupin cílových objemů – oblast primárního tumoru u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem a na oblast metastáz skeletu nebo měkkých tkání u pacientů s různými onkologickými diagnózami. Pacienti byli ozářeni technikou radioterapie s modulovanou intenzitou záření přístrojem TomoTherapy HD (Accuray, USA). Výsledky: Paliativní RT na oblast primárního plicního nádoru byla realizována u 29 pacientů, efekt úlevy od symptomů byl zaznamenán u 22 pacientů (76 %), regrese nebo stabilizace onemocnění dle zobrazovacích metod byla potvrzena u 19 pacientů (66 %), toxicita RT byla akceptovatelná. Na oblast kostních metastáz bylo ozářeno 104 pacientů, dobrý analgetický efekt byl pozorován ve více než 75 % případů. Na oblast metastáz měkkých tkání bylo ozářeno 71 pacientů, ke klinickému efektu došlo v 60 % případů. Toxicita RT v našem souboru pacientů byla nižší, než jsou běžně uváděné literární údaje, což ukazuje na přínos pro kvalitu života pacientů ozařovaných s užitím moderních radioterapeutických technologií. Závěr: Paliativní RT v našem souboru poskytla výbornou kontrolu symptomů u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, toxicita léčby byla minimální. RT je efektivní metoda, jež má široké uplatnění v řadě paliativních indikací.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018439

Plný text v PDF