Vysoká hladina cirkulujících mikropartikulí u pacientů s BCR/ABL negativními myeloproliferativními chorobami – pilotní studie

flag

Klin Onkol 2019; 32(2): 109-116. DOI: 10.14735/amko2019109.

Východiska: Mikropartikule (MP) jsou malé vezikuly (0,1–1 μm) uvolněné v průběhu aktivace nebo apoptózy, na jejichž povrchu je exprimován fosfatidylserin spolu s antigeny indikujícími jejich buněčný původ. Je známo, že hladina MP je zvýšena u tromboembolických onemocnění a malignit; předpokládá se, že MP nejen zesilují, ale mohou také iniciovat proces trombogeneze. BCR/ABL negativní myeloproliferativní choroby (myeloproliferative neoplasms – MPN) jsou klonální onemocnění krvetvorby, která zahrnují pravou polycytemii, esenciální trombocytemii a primární myelofibrózu. Jednou z hlavních komplikací u pacientů s MPN je vysoké riziko a incidence trombózy, které ovlivňují přežití, kvalitu i délku života. Soubor pacientů a metody: Klinický význam cirkulujících MP byl hodnocen u skupiny 179 pacientů s BCR/ABL negativními MPN. Analýza MP byla provedena použitím průtokové cytometrie u 417 vzorků a prokoagulační aktivita MP byla provedena pomocí funkčního testu Zymuphen MP-activity (Hyphen Biomed, Neuville-sur-Oise, Francie) u 274 vzorků. Výsledky: Významně vyšší absolutní a relativní počet destičkových MP byl nalezen u pacientů s MPN ve srovnání s vyšetřením zdravých dárců (p = 0,001; p = 0,043). Erytrocytární MP byly také významně vyšší u pacientů s MPN než u zdravých jedinců (p < 0,001). Prokoagulační aktivita MP byla rovněž významně vyšší u pacientů než ve skupině zdravých dárců (p < 0,001). Pacienti s primární myelofibrózou měli významně nižší absolutní a relativní počet destičkových MP ve srovnání s pacienty s pravou polycytemií a esenciální trombocytemií (p = 0,008; p = 0,014). Přítomnost mutace JAK2V617F byla spojena s vyšším absolutním a relativním počtem destičkových MP (p = 0,045; p = 0,029). Závěr: Ačkoliv některá literární data podporují hypotézu o přímém vztahu mezi MP a trombotickými událostmi u pacientů s MPN, pro vyhodnocení klinického významu MP ve vztahu k hyperkoagulačnímu stavu těchto pacientů jsou nezbytné další klinické studie

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019109

Plný text v PDF