Asociace TNF-α -308G>A polymorfizmu s citlivostí na karcinom děložního čípku a prsu – systematický přehled a metaanalýza

flag

Klin Onkol 2019; 32(3): 170-180. DOI: 10.14735/amko2019170.

Východiska: Bylo provedeno několik studií týkajících se souvislosti TNF-a -308G>A s rizikem karcinomu děložního čípku (cervical cancer – CC) a prsu (breast cancer – BC). Nicméně jejich závěry nebyly konzistentní. Proto jsme provedli komplexní metaanalýzu, aby bylo možné souvislost shodněji zhodnotit ze všech příslušných případových kontrolních studiích. Metody: Do 1. února 2019 jsme systematicky prohledali PubMed, Google Scholar a databázi Cochrane Library. Míra rizika (OR) s 95% intervalem spolehlivosti (CI) byla vypočtena pomocí modelu s pevnými nebo náhodnými efekty. Výsledky: V této metaanalýze bylo vybráno celkem 40 případových studií zahrnujících 20 studií s 4 780 případy a 4 620 kontrolami na CC a 20 studií s 12 390 případy a 14 910 kontrolami na BC. Souhrnné výsledky ukázaly, že TNF-a -308G>A polymorfizmus byl významně spojen se zvýšeným rizikem CC (A vs. G: OR 1,277; 95% CI 1,104–1,477; p = 0,001; OR 1,333; 95% CI 1,062–1,674; p = 0,013; AG vs. GG: OR 1,307; 95% CI 1,064–1,605; p = 0,011 a AA + AG vs. GG: 95% CI 1,104–1,587; p = 0,002) a BC (AA vs. AG + GG: OR 0,094; 95% CI 0,058–0,152, p ≤ 0,001). Ve stratifikovaných analýzách podle etnicity byl polymorfizmus TNF-a -308G>A významně spojen s rizikem CC (u kavkazské a africké populace) a BC (u bělochů a Asiatů). Závěr: Naše výsledky ukázaly, že polymorfizmus TNF-a -308G>A může být rizikovým faktorem karcinomu děložního čípku a BC v závislosti na etnicitě

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019170

Plný text v PDF