Anotace knihy

flag

Klin Onkol 2021; 34(5): 400.

Po pěti letech předkládáme čtenářům druhé aktualizované vydání monografie „Klinická pankreatologie” shrnující v ucelené a přehledné formě současné znalosti z oboru pankreatologie. Nemoci pankreatu a jejich léčba představuje pro mnoho lékařů i nadále oblast s řadou nejasností, a proto je nutné šířit moderní poznatky základního a poznatky o pokrocích v možnostech zobrazovacích metod, rozvoji léčebných modalit a v neposlední řadě o vývoji na poli prevence a screeningu.

Členění monografie zůstává v základech stejné, jednotlivé kapitoly však reflektují posun oboru za dobu pěti let od prvního vydání. Úvodem jsou shrnuta základní anatomická, histomorfologická a fyziologická data vč. regulačních mechanizmů pankreatických funkcí. Následuje část věnovaná akutní pankreatitidě reflektující moderní poznatky o etiopatogenezi, dia­gnostice a léčbě. V kapitolách na téma chronické pankreatitidy jsou popsány základy patofyziologie nemoci, její klasifikace, dia­gnostika a diferenciální dia­gnostika a jsou předloženy možné terapeutické přístupy. Onkologická část monografie shrnuje v přehledné formě základy dia­gnostiky a chirurgické léčby nádorů pankreatu, dále pak možnosti využití endoskopických metod u nemocí pankreatu. Nově je přepracována část týkající se cystických neoplazií pankreatu a v souladu s nejnovějšími poznatky je rozšířena kapitola o autoimunitní pankreatitidě. Nově je též zařazena kapitola popisující možnosti screeningu karcinomu pankreatu a kapitoly popisující problematiku úrazů pankreatu a chorob pankreatu v dětském věku.

Vzhledem k anatomické blízkosti je zařazena i kapitola zabývající se nádory Vaterské papily. Pro větší názornost je text bohatě doplněn dokumentací nálezů za použití zobrazovacích metod, řadou názorných grafů, schémat, tabulek a množstvím recentních citací.

Plný text v PDF