Incidence, mortalita a přežití novotvarů močového měchýře v České republice v letech 1977–2017: analýza časových trendů

flag

Klin Onkol 2021; 34(6): 467-476. DOI: 10.48095/ccko2021467.

Východiska: Novotvary močového měchýře představují významnou zdravotní zátěž české populace. Cílem naší práce bylo provedení komplexní analýzy časových trendů incidence, mortality a přežití 76 505 pacientů s novotvary močového měchýře na základě dat Národního onkologického registru České republiky za období 1977–2017. Materiál a metody: Časové trendy incidence a mortality byly hodnoceny metodou joinpoint regrese. K hodnocení přežití bylo využito relativního přežití a Coxův model proporcionálních rizik. Výsledky: Po roce 2004 dochází k významnému poklesu incidence zhoubných novotvarů močového měchýře (C67), a to o 1,9 % ročně a naopak k prudkému nárůstu novotvarů in situ o 16,9 % ročně. Pro mortalitu na zhoubné novotvary močového měchýře byl detekován významný pokles o 1,4 % ročně již po roce 1998. Pokles incidence a mortality byl nejvýraznější ve věkové skupině do 65 let a u lokalizovaného stadia onemocnění. Zatímco u prvních primárních zhoubných novotvarů močového měchýře dochází k významnému poklesu incidence i mortality, u zhoubných novotvarů močového měchýře dia­gnostikovaných jako následné primární novotvary je stále patrný nárůst. Pětileté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary močového měchýře se zvýšilo z 52,1 % v období 1990–1993 na 62,3 % v období 2013–2017. Avšak při srovnání období 2003–2007 a 2013–2017 pozorujeme klesající charakter. Závěr: Pokles incidence a přežití pro zhoubné novotvary močového měchýře v posledních letech je způsoben především zvýšenou detekcí novotvarů in situ a změnami v klasifikaci. Klesající přežití rovněž souvisí s rostoucím věkem při dia­gnóze, narůstajícím počtem následných primárních novotvarů a rostoucím podílem pacientů s kouřením v anamnéze.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021467

Plný text v PDF