Klin Onkol 2021; 34(6): 477-480. DOI: 10.48095/ccko2021477.

Východiska: Primární lymfom prsu je vzácné onemocnění a tvoří 0,4–0,5 % maligních novotvarů prsu a 1,7–2,2 % of extranodálních lymfomů, přičemž nejčastějším histologickým podtypem je difuzní velkobuněčný B lymfom (diffuse large B-cell lymphoma – DLBCL). Případ: Žena ve věku 47 let s beta talasémií přišla s tím, že má v levém prsu bulku a prs je začervenalý, bolestivý a oteklý. Při fyzikálním vyšetření bylo potvrzeno, že levý přes je citlivý, zařervenalý a oteklý. Laboratorní vyšetření ukázala mírnou anemii a normální hodnotu laktát dehydrogenázy, a sice 329 U/l (normální rozmezí: 240–480 U/l). Na snímku PET byla patrná hypermetabolická masa s nepravidelnými okraji o rozměrech 11,25 × 5,17 cm s hypermetabolickými noduly v levém pectoralis major, levé parasternální čáře a levé axile. Histopatologické a imunohistochemické barvení prokázalo CD20+ podtyp DLBCL nepodobný B buňkám germinálního centra. Podávali jsme chemoterapii v režimu R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin a prednison) v 6 cyklech každé 3 týdny. Opdpovědí byla kompletní remise. Pacientka snášela chemoterapii dobře a bylo dosaženo dlouhodobé kompletní remise. Závěr: Primární lymfom prsu je vzácné onemocnění, přičemž nejčastějším podtypem je difuzní velkobuněčný B lymfom. Lékem volby u pacientů s primárním difuzním velkobuněčným B lymfomem je chemoterapie v režimu R-CHOP.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021477

Plný text v PDF