Klin Onkol 2022; 35(6): 486-492. DOI: 10.48095/ccko2022486.

Východiska: Karcinom thymu (thymic carcinoma – TC) je vzácným podtypem malignity thymu epiteliálního původu. Stěžejní součástí léčby TC je chirurgická resekce, zatímco radioterapie a chemoterapie jsou modality, které se používají v adjuvantním nebo paliativním režimu. Check­point inhibitory, kam patří protilátky proti receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1 – PD-1), představují nově vznikající modalitu léčby TC, nicméně jejich podávání může být spojeno s život ohrožující toxicitou. Případ: Prezentujeme případ 59leté ženy s grade III TC, které byla podána neoadjuvantní chemoterapie, po které následoval chirurgický zákrok a následně byla podána adjuvantní radioimunoterapie s checkpoint inhibitorem, nivolumabem. V článku sdělujeme naše zkušenosti s toxicitou podávaného přípravku. Výsledky: Čtrnáct dní po první dávce nivolumabu a 21. den po zahájení radioterapie (v celkové dávce 40 Gy) se u pacientky rozvinula fulminantní myokarditida s následným srdečním selháním. I přes imunosupresivní terapii vysokodávkovými glukokortikoidy a mykofenolát mofetilem a přes intenzivní podpůrnou terapii pacientka během 6 dní od nástupu prvních symptomů zemřela. Závěr: Lékaři by měli mít na paměti tyto extrémně vzácné, avšak potenciálně fatální komplikace imunoterapie.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2022486

Plný text v PDF