Tisková zpráva České onkologické společnosti k výsledkům auditů Komplexních onkologických center a vyhodnocování nákladné léčby

V České republice je každoročně nově diagnostikováno více než 67 000 nádorových onemocnění a v souvislosti s nádorem ročně umírá téměř 28 000 osob. Počet žijících spoluobčanů, kteří mají nebo v minulosti měli zhoubný nádor, přesáhnul v roce 2005 počet 380 000 osob.

  • Tiskové prohlášení ČOS ve formátu pdf

Nejsložitější a nejdražší onkologickou péči není možné poskytovat v každé nemocnici. Z tohoto důvodu Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) v roce 2006 akreditovala síť 18 pracovišť, do nichž byla přesunuta nejsložitější a nejnákladnější péče. Pacienti tak měli garantovanou komplexní péči v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Ve druhé polovině roku 2008 byl na těchto vybraných pracovištích proveden audit ministerstva zdravotnictví, jehož smyslem bylo prověřit kvalitu poskytované péče a porovnat její úroveň mezi Komplexními onkologickými centry (KOC) navzájem. Jednotlivá pracoviště vykázala během auditu rozdílnou technickou, odbornou i organizační úroveň. Lišila se i kapacita a personální obsazení center. V některých centrech nebyly pokryty všechny onkologické diagnózy a chyběla návazná paliativní péče, v jiných chyběla moderní ozařovací technika. Výsledkem auditu byla redukce počtu KOC z osmnácti na třináct. Pro pracoviště, která svůj status neobhájila, platí, že budou pracovat ve stejném rozsahu i nadále, ovšem bez možnosti podávání biologické léčby, jejíž úhrada pojišťovnami je vázána právě na status KOC. „Biologická léčba je v současné době poskytována osmi až deseti procentům onkologicky nemocných,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti. Pacienti, u kterých je biologická léčba indikovaná, ji budou mít zajištěnou ve všech 13 KOC. V Praze a v Brně navíc ve smluvně zajištěných pracovištích, která představují spolupracující součást místních KOC.

Česká onkologická společnost přistupuje ke sledování nákladné biologické terapie odpovědně, v duchu hesla Národního onkologického programu ČR „správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“. ČOS ve spoluprácí s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA), Masarykovým onkologickým ústavem a Komplexními onkologickými centry dlouhodobě vede registry nákladné léčby, a to u preparátů trastuzumab, lapatinib, bevacizumab, cetuximab, erlotinib, pemetrexed, sunitinib, sorafenib, cetuximab a imatinib. Při práci s registry jsou uplatňovány dva základní přístupy – prediktivní (odhadování počtu léčených pacientů v budoucích letech) a retrospektivní (sledování průběhu a výsledků nákladné péče). Retrospektivní data hodnotí aspekty léčby, kterými jsou správná indikace sledované terapie, průběh terapie a její bezpečnost, příčiny předčasného ukončení a její četnost, bezprostřední i dlouhodobé výsledky léčby. Autorský kolektiv ČOS a IBA zpracoval k 15. prosinci 2008 analýzu všech uvedených lékových registrů, ze kterých vyplývá, že nákladná léčba je u onkologických nemocných podávána kontrolovaně, a to pouze nemocným s plně dokončenou diagnostikou. Biologickou léčbu dostávají pouze pacienti, u nichž celkový stav dovoluje profitovat z nabízené léčby. Dosud získaná data prokazují zlepšení nebo alespoň stabilizaci nádorového onemocnění u více než 80 % nemocných s ukončenou léčbou. Ukončení podávání léku z důvodů jeho toxicity se pohybuje pod pětiprocentní hranicí, v případě plicních nádorů pod hranicí 10 %. Česká onkologická společnost má k dispozici kompletní populační data pro ČR, sleduje vývoj epidemiologie zhoubných nádorů a je schopna přesně předpovídat počty léčených pacientů v následujících letech. Data zpracovaná ČOS na této úrovni byla v roce 2008 předložena zdravotním pojišťovnám a zajistila dostupnost nejmodernější onkologické léčby pro všechny pacienty, kteří ji vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a přesně stanovené diagnóze potřebují.

Jak získá pacient specializovanou péči KOC? V první fázi je potřeba popsat své potíže praktickému lékaři, který pacienta vyšetří a pošle ke specialistovi. Podle typu potíží jím může být například chirurg, internista, gastroenterolog, gynekolog, urolog apod.. Nebudou-li příznaky posouzeny praktickým lékařem jako závažné, a nebude-li pacient i přes přetrvávající problémy lékařem patřičně vyšetřen, musí vyhledat odborníka jiným způsobem. Odborná vyšetření mohou odhalit zhoubný nádor. Úspěšná léčba vyžaduje spolupráci zkušených patologů, chirurgů, radioterapeutů, onkologů a dalších specialistů, ale i samotného pacienta a jeho rodiny. Důležité je, aby pacient nebo jeho blízcí komunikovali s ošetřujícím lékařem, vyhledali si základní informace o daném onemocnění a domluvili se s nejblíže dostupným onkologem, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda chce pacienta odeslat do Komplexního onkologického centra. Pokud je pacientovo onemocnění vhodné pro nasazení biologické léčby, měl by být do KOC odeslán vždy. Po konzultaci v KOC se pacient vrací zpět do péče okresního onkologa a centrum pouze kontroluje průběh biologické léčby, nebo KOC nemocného převezme do své péče. “Důležité je, aby se každý člověk sám aktivně staral o své zdraví, vyhledával si správné informace, radil se s ošetřujícím lékařem a ověřoval si informace z více zdrojů,“ radí profesor Vorlíček

Pouze dobře informovaný pacient se totiž může aktivně podílet na rozhodování o své vlastní léčbě. To je důvodem, proč se ČOS již několik let snaží zvýšit medicínskou gramotnost české veřejnosti. K naplnění tohoto cíle pomáhají internetové stránky ČOS www.linkos.cz, které jsou zaručeným a garantovaným zdrojem informací o onkologické problematice. Jsou určeny nejen odborné veřejnosti, ale ve specializované sekci i nemocným s onkologickou diagnózou, jejich rodinám a přátelům. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové informace. Na odbornou veřejnost je zaměřen projekt „Národní onkologický program on-line“, který na svých internetových stránkách www.onconet.cz prezentuje síť Komplexních onkologických center, jejich vybavení a probíhající projekty. Informace o epidemiologii zhoubných nádorů v ČR jsou k dispozici všem občanům na interaktivním národním portálu www.svod.cz

Kontakt:

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
vorlicek@mou.cz
tel.: 602 109 451
www.linkos.cz

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter