9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

- , Hotel ATOM, Ostrava

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konferenční abstrakta z tohoto ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Organizační výbor:

prim. MUDr. P. Vodvářka, Ph. D., email: pavel.vodvarka@fnspo.cz
Eva Němcová
Sekretariát organizačního výboru:
Renáta Hrdá, Naděžda Galusová

Pořadatelé:

Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Sekce paliativní medicíny společnosti pro léčbu bolesti
Česká asociace sester (onkologická sekce)

pod záštitou:

ředitele Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava; děkana ZSF OU Ostrava; děkana LF MU Brnoc

čestné předsednictvo:

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.; rektor Ostravské univerzity
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.; děkan ZSF OU Ostrava
Ing. Lubomír Káňa; ředitel RBP Ostrava
Ing. Karel Pustelník, MBA, Ph.D.; ředitel Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Ing. Milan Šindler; ředitel OP VZP Ostrava
Ing. Zdeněk Vrožina, MBA; ředitel HZP Ostrava

Registrace a sekretariát kongresu:

31. 3. - čtvrtek 16:00 - 21:00
1. 4. - pátek 7:00 - 17:30
2. 4. - sobota 7:00 - 13:00

Společenský program

ČTVRTEK 31. 3. 2005
18:30 - 22:00 VEČEŘE V HOTELU ATOM (individuální poukázky u registrace)
PÁTEK 1. 4. 2005
18:30 SPOLEČENSKÁ VEČEŘE V SÁLE HOTELU ATOM
19:30 Karel Plíhal písničkář

Program najdete také ve formátu pdf.

Program má 20 stran. Doporučujeme proto stáhnout si dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Program přednášek - sekce lékařů

sekce sester (bloky F - H ), přehled posterů a přehled vystavovatelů najdete pouze ve formátu pdf.

PÁTEK - 1. 4. 2005

sál A

9:00 hod ZAHÁJENÍ KONGRESU, VYSTOUPENÍ HOSTŮ

BLOK A - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů a sester

NĚKTERÉ NOVINKY V ONKOLOGII

předsedající: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.; MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.

9:15 ROZUMÍME NEMOCNÝM? CO POTŘEBUJÍ?
Vodvářka, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

9:35 SOUVISLOST MEZI PSYCHICKÝMI PROCESY A IMUNITOU
Spurná, Z.
OKP FN U sv. Anny, Brno

9:50 EGFR BLOKÁDA - ŠIROKÉ SPEKTRUM PROTINÁDOROVÝCH ÚČINKŮ
Ćwiertka, K.
Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP

10:05 CETUXIMAB (ERBITUX) - PŘÍNOS V LÉČBĚ KOLOREKTÁLNÍCH NÁDORŮ EXPRIMUJÍCÍCH EGFR
Kocáková, I.
MOÚ, Brno

10:20 ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM RADIOTERAPIE S MODULOVANOU INTENZITOU DÁVKY (IMRT)
Vaňásek, J.
Oddělení radiační onkologie, nemocnice Pardubice

10:30 Diskuse
10:40 PŘESTÁVKA

sál B
BLOK B - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů

PODPŮRNÁ LÉČBA U NEMOCNÝCH S PROJEVY HEMATOLOGICKÉ TOXICITY

předsedající: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

11:00 VÝSKYT INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH NA JIOP PRO FEBRILNÍ NEUTROPENII
Ligová, A.; Matuška, M.; Vodvářka, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

11:10 TOXICITA SALVAGE CHEMOTERAPIE VEIP
Hájek, J.; Štefánek, I.; Twardziková, P.; Bořuta, Z.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

11:20 TOXICITA CHEMOTERAPIE BEP
Štefánek, I.; Hájek, J.; Bořuta, Z.; Twardziková, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

11:30 PROSPEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ U INTENZIVNĚ LÉČENÝCH PACIENTŮ S DIAGNÓZOU AKUTNÍ LEUKÉMIE ZKUŠENOSTI OLOMOUCKÉHO CENTRA
Procházka, V. (1); Faber, E. (1); Kolář, M. (2); Hubáček, J. (1); Raida, L. (1); Skoumalová, I. (1); Szotkowská, R. (1); Szotkowski, T. (1); Šimková, R. (1); Urbanová, R. (1); Vondráková, J. (1); Sičová, K. (1); Indrák, K. (1)
(1) Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc (2) Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PŘEDNÁŠKY ZAŠTÍTĚNY FIRMOU AMGEN s. r. o.

11:40 PREVENCE FEBRILNÍ NEUTROPENIE V HEMATO-ONKOLOGICKÉ PRAXI
Papajík, T.; Faber, E.; Indrák, K.
Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP, Olomouc

11:55 ZKUŠENOSTI S PREVENCÍ FEBRILNÍCH NEUTROPENIÍ U SOLIDNÍCH NÁDORŮ
Hájek, J.; Matuška, M.; Ligová, A.; Vodvářka, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

12:10 LÉČBA FEBRILNÍ NEUTROPENIE
Tomíška, M.
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

12:25 NOVINKY V LÉČBĚ ANEMIE U ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH
Abrahámová, J.
Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

12:40 DISKUSE
12:50 PŘESTÁVKA - OBĚD

sál B
BLOK C - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů

HORMONÁLNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU, PODPORA I REALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ

předsedající:Prim. MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Jana Katolická

13:45 LETROZOLE - PŘÍNOS PRO TERAPII HORMON DEPENDENTNÍHO CA MAMME
Molendová, D.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

14:00 KOSTNÍ METASTÁZY, JEJICH KOMPLIKACE A LÉČBA BISFOSFONÁTY U POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU
Petráková, K.
MOÚ Brno

14:15 TERAPIE NAVELBIN + HERCEPTIN U METASTÁZUJÍCÍHO KARCINOMU PRSU NAŠE ZKUŠENOSTI
Beneš, P. (1); Cwiertka, K. (1); Krejčí, E. (1); Švach, I. (2)
(1) Onkologická klinika FN Olomouc; (2) I. Chirurgická klinika FN Olomouc

14:25 KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH S HORMONÁLNĚ REFRAKTERNÍM KARCINOMEM PROSTATY LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ
Katolická, J.; Rovný, A.; Filipenský, P.
Ambulance urologické onkologie FN u svaté Anny, Brno; Urologické oddělení FN u svaté Anny, Brno

14:35 VÝHODY PERORÁLNÍ CHEMOTERAPIE
Švébišová, H.; Gajová, B.
Onkologická klinika FN, Olomouc

14:45 DISKUSE
14:55 PŘESTÁVKA

sál B
BLOK D - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů

KARDIOTOXICITA A JAK JI LZE OVLIVNIT. PODPORA LÉČBY SOUDEM?

předsedající:prof. MUDr. Hana Hrstková; MUDr. Bohumír Blažek

15:00 FUNKCE LEVÉ KOMORY A KREVNÍ TLAK VE VZTAHU K PRODĚLANÉ KARDIOTOXICKÉ LÉČBĚ
Hrstková, H. (1); Elbl, L. (2); Bajer, M. (1); Nováková, Z. (3); Závodná, E. (3); Honzíková, N. (3)
(1) 1. dětská interní klinika Lékařské fakulty MU, Brno; (2) Oddělení funkčního vyšetřování FN Brno; (3) Fyziologický ústav Lékařské fakulty MU, Brno

15:15 OSMILETÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ PO KARDIOTOXICKÉ LÉČBĚ S KARDIOPROTEKCÍ DEXTRAZOXANEM V DĚTSTVÍ
Hrstková, H. (1); Elbl, L. (2); Blažek, B. (3); Bajer, M. (1)
(1) 1. dětská interní klinika Lékařské fakulty MU, Brno; (2) Oddělení funkčního vyšetřování, FN Brno; (3) Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava

15:25 ZMĚNY FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A KARDIPULMONÁLNÍ VÝKONNOSTI U DOSPĚLÝCH NEMOCNÝCH S HODGKINOVOU NEMOCÍ LÉČENÝCH REŽIMY BEACOPP A ABVD
Elbl, L. (1); Král, Z. (2); Šmardová, L. (2); Wágnerová, B. (2); Vášová, I. (2); Tomášková, I. (1); Jedlička, F. (1); Vorlíček, J. (2)
(1) Odd. funkčního vyšetřování, FN Brno; (2) Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

15:35 PALIATIVNÍ PÉČE U POKROČILÉHO CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Kabelka, L. (1); Vítovec, J. (2); Prokop, J. (3)
(1) DLBsHJ Rajhrad; (2) I. kardioangiologická klinika nemocnice U Sv. Anny, Brno; (3) Ústav lékařské etiky LF MU v Brně

15:45 NEUROBLASTOM V DĚTSKÉM VĚKU - I SOUD MÁ SVÉ MÍSTO V KOMPLEXNÍ PÉČI
Blažek, B. (1); Štěrba, J. (2)
(1) Klinika dětského lékařství, FNsP Ostrava; (2) Klinika dětské onkologie, FN Brno

15:55 DISKUSE
16:05 PŘESTÁVKA

sál B
BLOK E - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů

TOXICKÉ PROJEVY LÉČBY A JAK JE MŮŽEME OVLIVNIT; PÉČE O POZŮSTALÉ; MÁ PALIATIVNÍ TÝM SVÉ MÍSTO V AKUTNÍ NEMOCNICI?

předsedající: MUDr. Milada Zemanová; MUDr. Ladislav Kabelka; MUDr. Milan Matuška

16:20 KUMULATIVNÍ DÁVKY CHEMOTERAPEUTICKÉHO REŽIMU BEACOPP ESKALOVANÝ PO REDUKCI PRO AKUTNÍ TOXICITU
Matuška, M.; Skácelíková, E.; Sošková, L.; Twardziková, P.; Vodvářka, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

16:30 KONTROLA NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PŘI AMBULANTNÍ CHEMOTERAPII SOLIDNÍCH NÁDORŮ - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Zemanová, M.; Černá, A.; Dlouhá, Z.; Šulcová, H.; Burgersteinová, E.; Šafanda, M.
Onkologická klinika VFN, Praha


16:40 POSTMASTEKTOMICKÝ SYNDROM ZKUŠENOSTI S BLOKÁDOU GANGLION STELLATUM
Jelínek, P.; Rusín, Š.; Frgalová, J.
ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno

16:50 FULMINANTNĚ PROBÍHAJÍCÍ KLOSTRIDIOVÁ PSEUDOMEMBRANOSNÍ KOLITIDA JAKO KOMPLIKACE LÉČBY HODGKINOVA LYMFOMU
Matuška, M.; Ligová, A.; Černohorský, R.; Hájek, J.; Vodvářka, P.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava, ZSF OU Ostrava

17:00 PÉČE O PŘÍBUZNÉ A POZŮSTALÉ V ONKOLOGICKÉ PRAXI - ETICKÝ A TERAPEUTICKÝ ROZMĚR
Prokop, J.; Kabelka, L.
Ústav lékařské etiky LF MU v Brně a DLBsHJ Rajhrad

17:10 VÝZNAM PALIATIVNÍHO TÝMU V AKUTNÍ NEMOCNICI, SYSTÉM PALIATIVNÍ PÉČE - ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
Kabelka, L.; Prokop, J.
DLBsHJ Rajhrad a Ústav lékařské etiky LF MU v Brně

17:20 DISKUSE
18:30 VEČEŘE

SOBOTA - 2. 4. 2005

sál A
BLOK I - PŘEDNÁŠKY - sekce lékařů a sester

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A KVALITA V ONKOLOGICKÉ PÉČIITY

předsedající: MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.

8:30 MEDICÍNSKO PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÝM S NÁDORY HLAVY A KRKU
Macháček, J.; Cwiertka, K.; Kolářová, J.
Onkologická klinika, Oddělení klinické psychologie FN a LF UP Olomouc

8:45 SKÚSENOSTI S PALIATÍVNOU LIEČBOU ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV V HOSPICI MATKY TEREZY V BARDEJOVSKEJ NOVEJ VSI
Chovanec, J.
POKO NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov

8:55 PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ A TERMINÁLNÍ PÉČE V ONKOLOGII
Štembírková, D.; Karásková, M.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava

9:05 PŘÍPRAVA NA AKREDITACI
Vorlíčková, H.
Masarykův onkologický ústav Brno

9:35 INDIKÁTORY KVALITY - NÁSTROJE K MĚŘENÍ KVALITY V MOÚ
Navrátilová, D.
Masarykův onkologický ústav Brno

10:00 DISKUSE
10:15 PŘESTÁVKA

ZAKONČENÍ KONGRESU

OBĚD

Kontakt: prim. MUDr. P. Vodvářka, Ph. D.

  • Přidat do kalendáře: 2005-04-01 00:00:00 2005-04-02 23:59:59 Europe/Prague 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii Konferenční abstrakta z tohoto ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt Hotel ATOM, Ostrava