Národní síť

Jedině koncentrací vysoce specializované onkologické péče do příslušných zdravotnických zařízení lze dosáhnout toho, aby pacientům byla poskytována nejkvalitnější možná péče.

Česká onkologická společnost ČSL JEP v roce 2005 institucionalizovala vznik Komplexních onkologických center (KOC) jako praktické naplnění čtvrtého bodu  Národního onkologického programu, tedy pojmenovat síť center komplexní diagnostiko-léčebné onkologické péče, akreditovaných ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace.  Původně získalo garanci České onkologické společnosti 18 pracovišť, která naplňovala přijatá odborná kriteria Komplexního onkologického centra.

Po auditech MZ ČR, ČOS, SROBF a plátců zdravotní péče v roce 2008 byl status Komplexního onkologického centra vyhláškou MZ ČR přiznán 13 pracovištím. Komplexní onkologická centra spoluvytvářejí síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s dalšími odděleními nebo ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči.

V roce 2017 vychází ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (částka 13/2017) dokument Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR, který mimo jiné, definuje koncepci organizace onkologické péče v regionech ČR a posiluje vedoucí koordinační a odbornou pozici KOC. Nově definuje pozici tzv. Národních onkologických center (NOC), která pracují v rámci sítě KOC. 

Ustavením NOC Česká republika reagovala na významné podněty ze zahraničí, zejména na aktivity EU vedoucí k evropským sítím specializovaných referenčních center. Jako Národní onkologická centra (NOC) pracují v rámci sítě KOC Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole a Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně v úzké součinnosti s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny.  NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jejich ustavením dochází k rozšíření možností mezinárodní spolupráce v síti KOC. NOC v dané oblasti působí koordinačně, zejména jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci, a nenahrazují působnost a kompetence odborných společností ani sítě komplexních onkologických center. 

Hlavním cílem dokumentu Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech.

V této části najdete mapu center, která obsahuje i odkazy na podrobné prezentace KOC a regionálních onkosítí na oficiálních stránkách Národního onkologického programu NOP Online, kritéria, která musí pracoviště splňovat, aby status centra získala i historii vzniku onkologické sítě v České republice.