DNA, RNA

V jádře buněk jsou chromozómy – nositele dědičné informace. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů tvořených cukrem (deoxyribózou), fosfátovou skupinou a nukleovou bází (adenin [A], guanin [G], cytosin [C] nebo thymin [T]). Jednotlivé úseky DNA jsou geny, sled vždy tří nukleotidů v genu je genetickým kódem pro specifickou aminokyselinu, celý gen je kódem pro vznik specifické bílkoviny (proteinu).

Oba řetězce DNA jsou navzájem propojeny vodíkovými můstky mezi bázemi, propojeny jsou vždy A s T a G s C. Při dělení buňky se řetězce rozpojují a ke každému je okamžitě syntetizován odpovídající druhý řetězec – tak vznikají dvě identické molekuly DNA.

RNA = ribonukleové kyseliny, skupina několika molekul, které "kopírují" příslušný gen z DNA a na jeho podkladě syntetizují molekulu příslušné bílkoviny