olaratumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu nádorových buněk i buněk stromatu je receptor PDGFR-α.  Olaratumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka, která se specificky váže na PDGFR-α blokuje vazbu PDGF AA -BB a -CC a aktivaci receptoru. Následkem toho olaratumab  inhibuje signální dráhu PDGFR-α v nádorových a stromálních buňkách. 

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 60 minut 2 infúze v odstupu 1 týden každé 3 týdny.
  • Premedikace: 30-50 minut před každou infúzí se podává nitrožilní injekce antihistaminika, před první infúzí též kortikosteroid.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Olaratumab může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Z důvodů častého výskytu únavy má být doporučena opatrnost při řízení nebo při obsluze strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).