PET (pozitronová emisní tomografie)

Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací vyšetření, které využívá hromadění / metabolismus podaných látek v různých tkáních.

Do žíly se podává látka značená radioaktivním izotopem, který emituje beta záření a pozitrony, detekovány jsou dvojice fotonů gama záření vznikající reakcí pozitronu s elektronem. Nejčastěji se používá glukóza značená fluorem, ta se více spotřebovává ve tkáních, které potřebují více energie (tedy i v nádorech a metastázách) a v takových místech vzniká více záření. Používá se především v případech, kdy na jiném zobrazovacím vyšetření nelze rozeznat povahu ložiska, například nádor oproti jinému onemocnění nebo aktivní nádorové ložisko oproti fibróze ("jizvě"), která zbyla po léčbě nádoru. Dle cíle vyšetření se používají další látky, které se specificky metabolizují v určité tkáni.

Nevýhodou je obtížnost anatomicky přesné lokalizace zobrazených ložisek. Proto se kombinuje s výpočetní tomografií (CT) v jednom přístroji (PET/CT).

Vzhledem ke krátké životnosti (poločasu rozpadu) se potřebné radioaktivní izotopy připravují přímo ve zdravotnickém zařízení na cyklotronu.