doba přežití

Trvání efektu léčby je (vedle odpovědi nádoru) parametrem, kterým se hodnotí úspěšnost léčby. Hodnotí se u jednotlivých pacientů, ve výsledcích klinické studie se zpravidla udává střední doba (medián), to je doba, které bylo dosaženo u nejméně 50 % pacientů. Ve studiích se zpravidla počítá od okamžiku zařazení / randomizace do studie, může se počítat od stanovení diagnózy nebo od zahájení léčby. Běžně se používají zkratky anglických termínů.

  • celkové přežití, OS (overall survival) – doba do úmrtí (bez ohledu na příčinu úmrtí)
  • specifické přežití (cause-specific survival) – doba do úmrtí na sledované onemocnění, úmrtí z jiné příčiny se nezapočítává
  • přežití bez nemoci, DFS (disease free survival) – doba, po kterou pacient je pacient živ a nemá známky choroby (je bez relapsu) po předchozí úspěšné léčbě primárního nádoru (operace, u některých nádorů radioterapie)
  • přežití bez progrese, PFS (progression free survival) – doba, po kterou pacient je pacient živ a nemá známky progrese nádoru, užívá se u pacientů s neoperovaným a/nebo metastatickým onemocnění
  • doba do progrese, TTP (time to progression) – hodnotí se podobně jako PFS, avšak bez započítání pacientů, kteří zemřou z jiných příčin bez progrese nádoru
  • doba do selhání léčby, TTF (time to treatment failure) – doba do (předčasného) ukončení léčby z jakéhokoli důvodu (toxicita, progrese nemoci, úmrtí)
  • přežití bez příhody (události), EFS (event free survival) - doba, po kterou je pacient živ a nenastala jiná definovaná příhoda
  • doba do odpovědi (time to response) a trvání odpovědi (response duration) – doba do (prvního) dosažení částečné nebo úplné odpovědi nádoru a doba od tohoto okamžiku do progrese nádoru
  • délka remise se hodnotí u hematologických nádorů (leukémií), někdy počítaná jako součet všech období remisí mezi opakovanými relapsy