odpověď nádoru

Odpověď nádoru je jedním z parametrů, kterým se hodnotí úspěšnost léčby. Hodnotí se u jednotlivých pacientů, ve výsledcích klinické studie se udává procento pacientů s daným typem odpovědi (četnost odpovědí). Běžně se používají zkratky anglických termínů.

U solidních nádorů se hodnotí velikost ložiska (nebo součet velikostí více ložisek)

 • úplná (kompletní) odpověď (remise), CR (complete response) – úplné vymizení všech detekovatelných ložisek (to neznamená vyléčení, mohou přetrvávat ložiska, která nejsou vyšetřením prokazatelná)
 • částečná (parciální) odpověď, PR (partial response) – částečné přesně definované zmenšení součtu velikosti všech ložisek nádoru, ne však úplné vymizení
  • celková četnost odpovědí, ORR (overall response rate) – procento pacientů s kompletní nebo částečnou odpovědí
 • progrese (zhoršení) nemoci, PD (progressive disease) - přesně definované zvětšení součtu velikosti všech ložisek nádoru
 • stabilizace nemoci, NC/SD (no change / stable disease) – minimální změny velikosti nedosahující parametru PR nebo PD, onemocnění se tedy ani nezhoršuje ani nezlepšuje.
  • kontrola nemoci - součet pacientů s odpovědí nebo stabilizací po stanovenou dobu, která není definována jednotně, ale je specifikována v každé studii.

Po chirurgickém odstranění nádoru po předchozí neoadjuvantní léčbě hodnotí odpověď patolog při histologickém vyšetření 

 • patologická úplná (kompletní) odpověď (remise), pCR (pathological complete response) - nenalezeny žádné viabilní nádorové buňky (v některých případech je tolerována přítomnost zbytkového karcinomu in situ)

U některých onemocnění není možno ložiska změřit, pak se odpověď hodnotí na základě jiných vyšetření, např. hladiny PSA u karcinomu prostaty nebo změny zobrazení ložiska na PET (metabolická odpověď)

U hematologických nádorů (leukémií) se hodnotí počet nádorových (leukemických) buněk v krvi:

 • úplná (kompletní) remise – žádná zjistitelná leukemická buňka
 • částečná (parciální) remise – pokles počtu nádorových buněk o nejméně 50 %