Klin Onkol 1995; 8(01): 16-19.

Souhrn

Standardní léčebné režimy pro nemocné s bronchogenním malobuněčným i nemalobuněčným karcinomem obsahují cisplatinu a etoposid. Uvádíme zkušenosti s novějším analogem cisplatiny (carboplatinou) v léčbě těchto nádorů.

Dvacet devět nemocných s malobuněčným bronchogenním karcinomem bylo léčeno jednorázovým intravenózním podáním carboplatiny (400 mg/m2), cyklofosfamidu (400 mg/m2) a doxorubiclnu (40 mg/m2). Pauza mezi chemoterapeutlckými cykly byla 28 dnů. Kompletní remise bylo dosaženo u 42 %, parciální remise u 48 % léčených. Progrese nemoci během léčby byla patrná jen u 10 % léčených.

Devatenáct nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem bylo léčeno jednorázovým intravenózním podáním carboplatiny (400 mg/m2), mitomycinu-C (12 mg/m2) a vincristinu (1,5 mg). Pauza mezi jednotlivými cykly byla 28 dnů. Kompletní remise nebylo dosaženo u žádného léčeného. Částečná a časově limitovaná regrese nádoru a zmenšení subjektivních potíží bylo pozorováno u 80% léčených. Výsledky léčby uvedenými chemoterapeutickými schématy obsahujícími carboplatinu se neliší od literárních výsledků dosažených standardní léčbou (cisplatina a etoposid). Pro dobrou toleranci a jednodenní podávání jsou uvedená schémata vhodná pro ambulantní léčbu, což je z hlediska kvality života pro nemocné vhodnější, než léčba za hospitalizace.