Klin Onkol 1997; 10(4): 116-120.

Souhrn: Cíl: V posledních deseti až patnácti letech nahradila chemoterapie radioterapii v léčbě pokročilých stádií epiteliálních ovariálních karcinomů. Chemoterapie s užitím platinových derivátů se stala standardní adjuvantní léčbou. Abychom zjistili vliv tohoto trendu na výsledky léčby našich pacientek, vyhodnotili jsme celkové přežívání a přežívání bez relapsu u všech pacientek s diagnózou ovariálního karcinomu stádia FIGO III a IV, léčených v průběhu deseti let.

Metody a materiál: V období mezi 1.7.1983 a 30.6.1993 jsme v Ústavu radiační v Praze 8 léčili celkem 160 pacientek s diagnózou epiteliálního ovariálního karcinomu stadia FIGO III a IV. Pro hodnocení jsme pacientka rozdělili do dvou skupin. Skupina A - nemocné, jejichž léčba byla zahájena v období 1.7.1983-30.6.1988 a skupina B - pacientka léčené v období 1.7.1985 - 30.6.1993. Obě skupiny jsme porovnávali dle druhu aplikované léčby, pětiletého celkového přežívání a doby přežívání bez relapsu.

Výsledky: Jak předléčebné charakteristiky onemocnění, tak i nálezy stanovené úvodní laparotomií byly v obou skupinách podobné. Radikálněji byly odoperovány pacientka léčené ve druhé skupině. Během desetiletého léčebného období podstatně klesla četnost pacientek, léčených radioterapií v adjuvantní léčbě (ozáření celé dutiny břišní a/nebo ozáření pánve) a vzrostl počet pacientek, léčených chemoterapií s platinou. Medián celkového přežívání u pacientek skupiny B, tedy léčených později se zvýšil přibližně o 7,5 měsíce (975 vs 743) dny. Statisticky významný rozdíl v těchto dvou ukazatelích, kalkulovaný pro dobu 5 let po zahájení terapie, však autoři neprokázali.

Závěr: Větší radikalita operačního výkonu, postupné opouštění léčby radiací a systematické užívání chemoterapie s platinou, přináší u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem snad jen mírné zlepšení celkového přežití i přežívání bez relapsu. Podstatné zlepšení dlouhodobé prognózy se nezdá být za použití stávajících postupů pravděpodobné. Je poukázáno na problémy s dokumentací zbytkové choroby po úvodní laparotomii.