Komplexní, centralizovaný program péče o děti se zhoubným nádorovým onemocněním. Standardy péče o děti ve věku do 18 let s výjimkou leukémií.

flag

Klin Onkol 1997; 10(5): 155-157.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Úvod
Nádorová onemocnění jsou u dětí druhou nejčastější příčinou úmrtí. V incidenci je v období posledních 30 let patrný trvalý, mírný nárůst a v současné době onemocní ročně 14 ze 100 tisíc dětí ve věku do 15 let (1). V České republice tak ve věku do 18 let ročně na zhoubné nádory (včetně leukémií) onemocní přibližně 350 dětí a mladistvých, z nich zbruba u 250 se prokáže solidní nádorové onemocnění nebo maligní lymfom a u zbylé části se diagnostikuje hemoblastóza (2). Z důvodů historických i praktických jsou děti se solidními nádory a lymfomy do věku 18 let léčeny na Klinice dětské onkologie ve FN Motol a od roku 1991 na 1.dětské klinice LF MU v Brně a nemocní s hemoblastózou na pediatricko hematologických stanicích několika dětských klinik nebo oddělení.