Tropisetron v prevenci zvracení u dětí léčených chemoterapií pro zhoubné nádorové onemocnění

flag

Klin Onkol 1998; 11(6): 208-211.

Souhrn:  Tropisetron (Navoban, Novartis Pharma Ltd., Švýcarsko), selektivní antagonista serotoninového receptoru (5-HT3) podávaný jedenkrát denně v dávce 0.2 mg/kg (maximální dávka 5 mg/den). byl hodnocen v prevenci chemoterapií vyvolané nauzey a zvracení u 86 dětí průměrného věku 8,5 roku (0,4—18 r.) Nejčastějším nádorovým onemocněním byla v naši skupině akutní lymfoblastická leukemie (31 %). Pro účely studie byl u všech dětí hodnocen první cyklus chemoterapie s tropisetronem. V prevenci časného zvracení byl tropisetron podáván i formou infuze nebo pomalé intravenózní injekce těsně před zahájením chemoterapie. Po skončení chemoterapie dostávaly děti k prevenci opožděné nauzey a zvracení tropisetron perorálně ráno nejméně jednu hodinu před jídlem. Děti léčené cisplatinou ho dostávaly 5 dní, ostatní děti 3 dny. Naše výsledky potvrzují vysokou účninost a bezpečnost tropisetronu. První den chemoterapie bylo u 91% dětí dosaženo úplné (77%) nebo významné (14 %) kontroly časného zvracení a nauzey. V průběhu druhého dne chemoterapie účinnost tropisetronu mírně poklesla: 86 % dětí s následným zvýšením účinnosti v následujících dnech - 13.den 96 %, 4. a 5. den 97 % dětí. Tyto rozdíly ale nejsou statisticky významné. Opožděná nauzea a zvracení byly u většiny dětí perorálně podaným tropisetronem plně kontrolovány. Účinné kontroly nauzey a zvracení při vysoce emetogenní chemoterapii obsahující cisplatinu bylo v prvních dnech léčb y dosaženo u více než 60% dětí. Opožděná nauzea a zvracení nehrály ani v této rizikové skupině významnou roli. Nežádoucí účinky léčby tropisetronem jsme nepozorovali.