Klin Onkol 1999; 12(3): 101-104.

Souhrn:
Východiska: Názory na indukční léčbu nemocných s akutní myeloidní leukémií (AML) nejsou zcela jednotné. Na našem pracovišti je od roku 1997 používán moderní protokol ICE a jsou předkládány první léčebné výsledky.
Typ studie a soubor: Popis souboru 20 nemocných s AML léčených indukční chemoterapií ICE: idarubicin 10 mg/m2/den, dny 1-3; cytosinarabinosid 100 mg/m2/den v kontinuální infúzi, dny 1-7; etoposid 100 mg/m2/den, dny 1-5. V práci je také podrobně hodnocena toxicita léčby. Výsledky: Kompletní remise byla dosažena u 70= nemocných, 10= nemocných remise nedosáhlo a 20= nemocných během indukční léčby zemřelo. Léčba byla provázena řadou infekčních i neinfekčních komplikací, jak je u tohoto typu terapie běžné. Léčba těchto nemocných je velmi drahá. Závěry: AML představuje závažné, rychle probíhající a život bezprostředně ohrožující onemocnění a vyžaduje neodkladné řešení na specializovaném pracovišti.

Plný text v PDF