Protein p21 WAF1 a jeho úloha v regulaci buněčného cyklu

flag

Klin Onkol 2000; 13(1): 13-16.

Souhrn: Vývoj lidských nádorů je spojen s inaktivací dvou nejvýznamnějších nádorově supresorových drah reprezentovaných proteiny Rb a p53. V procesu kontroly buněčného růstu je protein Rb zodpovědný za regulaci přechodu z G1 do S-fáze buněčného cyklu, zatímco protein p53, indukovaný buněčným stresem, spouští v závislosti na míře poškození DNA buď mechanismy vedoucí k programované smrti buňky (apoptóze) nebo indukuje zastavení buněčného cyklu v G1 fázi. Interakce mezi těmito regulačními drahami mohou být zprostředkovány inhibitorem cyklin-dependentních kináz (CKI) proteinem p21WAF1, který je transkripčně aktivován nemutovanou formou proteinu p53 a má schopnost ovlivňovat funkční aktivitu Rb proteinu. Protein p21WAF1 má velmi důležitou úlohu při kontrole buněčné proliferace díky schopnosti regulovat aktivitu komplexů cyklin/CDK v situacích, kdy buňky odpovídají na různé intracelulární a extracelulární signály.

Plný text v PDF