Internetové stránky České onkologické společnosti a možnosti využití v praxi.

flag

Klin Onkol 2000; 13(2): 65.

V říjnu 1999 vstoupila Česká onkologická společnost na internet svými stránkami http.//www.linkos.cz, které pomohla zajistit na základě smluvního vztahu s ČOS a ČLS JEP firma AstraZeneca. Název domény LINKOS vznikl z anglického „link oncological society.czech“, tedy „spoj se s onkologickou společností“, a také proto, že zkratka COS byla již dříve obsazena doménou jiné komerční společnosti. Za půlrok své existence zpřístupňují tyto stránky členům ČOS i celé veřejnosti nesrovnatelně více informací, než se kdy v historii podařilo shromáždit ve svazcích časopisů, brožur, kongresových abstrakt, pozvánek, a korespondence v celé onkologické obci. Přesto je to pouze malá ukázka potenciálu této formy komunikace, jehož rozvinutí nás teprve čeká. Tento informační potenciál může rozšiřovat kdokoli z členů ČOS. Protože bariéry v elektronické informatice a komunikaci nejsou již technického, nýbrž ryze subjektivního a psychologického rázu, cítíme potřebu při každé příležitosti velkých onkologických meetingů nyní již hlavní komunikační médium ČOS inzerovat, vysvětlovat a získávat pro jeho užívání naše členy, stejně jako ostatní kolegy i laickou veřejnost. Jsme přesvědčeni, že další dotváření je již věcí celé České onkologické společnosti. Není žádný důvod, proč by všechna onkologická pracoviště v ČR nemohla na těchto stránkách inzerovat svou strukturu, lokální kontakty pro potřebu veřejnosti jako jsou třeba ambulantní hodiny jednotlivých specialistů, nabízet své programy, publikace, odborné semináře a konference a případně i vytvářet platformu pro společné konzultace praktických problémů v organizaci onkologie i v individuální odborné péči.
Ti, kdo již elektronickou komunikaci užívají potvrdí jak se zprvu ostýchavý a neosobní způsob komunikace rychle mění v praktickou a operativní formu výměny informací, která nakonec mezilidské kontakty rozšiřuje a upevňuje. Internetová komunikace není „třešinkou na dortu“, které se oddávají pouze ti hravější a méně vytížení, nýbrž vbrzku již součástí profesionality lékaře. Zatím si umíme webové stránky nalézt a číst, méně již se umíme podílet na jejich tvorbě a dosud je neumíme využívat pro praktickou komunikaci k dosažení konkrétních cílů. Ostatně i společné cíle je třeba ujasnit, diskutovat a deklarovat než je jako odborná společnost přijmeme za své. Také okolní dění nás nutí reagovat rychleji než dříve.
Na hlavní webové stránce ČOS nacházíte nabídku v řadě na horním okraji a ve sloupci na levé, částečně i pravé straně hlavní plochy, kde je v centru umístěn uvádějící dopis předsedy ČOS. Kliknutím na vybranou rubriku se otvírají další strany s požadovaným obsahem nebo s odkazy na další internetové adresy, které již přímo otvírají celou síť stránek dalších onkologických institucí a informací. V rubrikách najdete Odborné akce a Vzdělávání v onkologii s aktualizací pozvánek na plánované akce. Vlastně bychom již rozesíláním pozvánek nemuseli plýtvat papírem, časem ani poštovným. Rubrika Pojišťovna a MZ ČR vám zprostředkuje kontakt do tvrdé reality těchto institucí. Naopak osvěžení a toulání nepřebernými zdroji onkologických informací ve světě nabízí hned vedlejší rubrika Onkologie na internetu. Najdete zde množství spojení na onkologické organizace ve světě a jejich prostřednictvím obrovské databáze onkologických informací. Rubrika Nabídka firem je výzvou především našim partnerům z farmaceutického průmyslu, firmám zabývajícím se medicínskou a laboratorní technikou, protetikou a rehabilitací, biotechnologiemi, případně všem, kteří ve své produkci pomysleli na onkologicky nemocného, včetně jeho osobního života, potřeby fyzické relaxace i psychické pohody. Zatím není tak aktivní jak bychom si přáli a jak bychom od svých marketingově vyzrálejších partnerů očekávali. NOR čili Národní onkologický registr je rubrikou, která informuje v odkazech o trendech a proporcích v incidenci, mortalitě a léčbě zhoubných nádorů zjištěných z onkologických hlášení, která již po celá desetiletí povinně vyplňujeme. Výbor ČOS i Rada NOR od letošního ledna podnikají kroky pro konkrétní formy zpřístupnění a zviditelnění onkologických dat. Rubrika Diskuze bude tím, co učiní stránky vskutku živými až se na internetu diskutovat osmělíme a naučíme. Standardy a koncepce jsou rubrikou, v nichž by mělo být uloženo to, na čem jsme se již dohodli a co pokládáme za nutný základ racionální onkologické péče. Hledání a Mapa webu technicky usnadňují orientaci na stránkách ČOS.
Ve sloupci vlevo najdeme organizační rubriky Organizační struktura, Adresář a Výbor ČOS pro kontaktní adresy v rámci ČOS. Časopis ČOS je samostatnou rubrikou časopisu Klinická onkologie s obsahem i plnými texty recentních ročníků. Standard časopisu se v posledních letech zvýšil, stejně tak zájem přispívajících a časopis aspiruje po dvouleté čekací době letos na zařazení do síťově excerptovaných odborných čaopisů, což opět zvýší jeho přitažlivost pro autory i čtenáře. Rubrika Volby do ČOS bude využíván podle aktuální potřeby. Onkologická centra jsou nabídkou pro inzerci vlastních webových stránek velkých onkologických pracovišť. Zatím jsou zde uvedeny adresy brněnských zařízení Univerzitního onkologického centra (UOC) a Masarykova onkologického ústavu (MOU), otevírají se stránky pražské Onkologické kliniky VFN Na stránkách UOC stojí za obecnou pozornost oddíl prezentací s rubrikou České myelomové skupiny, Centra informatiky a analýz UOC, což je první softwarové a biomatematické pracoviště věnující svou činnost pouze onkologické problematice, a oddíl Dětská onkologie, který představuje komplexní a praktickou informaci pro rodiče dětí s onkologickým onemocněním. Na stránkách MOÚ zaslouží pozornost především analýzy přežití onkologických pacientů zpracovaná z dat NOR, kde lze najít grafické i číselné zpracování tohoto významného ukazatele u všech hlavních onkologických diagnóz včetně srovnání výsledků České republiky s evropskými státy. Regionální onkologie je rubrikou připravenou pro všechna onkologická pracoviště a jejich součinnost na úrovni krajů nebo přirozených spádových oblastí. Měla by pomoci také organizační práci krajských onkologů, kteří jsou zatím limitováni ve své činnosti neujasněnými kompetencemi a instrukcemi z MZ ČR. V této oblasti očekáváme rovněž vbrzku posun. Sekce pediatrické onkologie a Sekce chirurgické onkologie poskytují prostor zatím dvěma odborným sekcím ČOS, které se soustřeďují na činnost specifických skupin onkologicky angažovaných odborníků pro posílení onkologické sítě a integrující role ČOS. V rubrice Cena ČOS je zveřejněna práce každoročně oceňovaná ČOS jako nejvýznamnější v oboru v daném roce. V roce 1999 tuto cenu právem získala skupina, která prokázala schopnost zorganizovat v České republice kooperativní multicentrickou studii a ukazuje tak cestu k efektivní odborné spolupráci v naší onkologické obci. Rubriky Oznámení výboru a Novinky značně zvyšují komunikační potenciál v rámci ČOS. Představují aktuality života České onkologické společnosti a onkologie, které bude nutné pravidelně sledovat. Operativně jsou rubriky zařazovány i na pravý okraj plochy. V současnosti zde najdeme formulář Přihláška do ČOS, Nabídku stipendia a informace o ECCO11.
Dotváření stránek je otevřeno nejen příspěvkům do stávajících rubrik, nýbrž i námětům na nová témata nebo rubriky, které mají předpoklad být účelné a funkční. Více informací a kontaktů bychom přivítali i z oblasti základního onkologického výzkumu, pregraduálního a sesterského onkologického vzdělávání, onkologické prevence a osvěty. Zkrátka, na internetových stránkách vás i nás čeká spousta každodenní práce. Webové stránky ČOS jsou v roce 2000 realitou, trvalou výzvou a již současným, hlavně však budoucím pomocníkem onkologů, kteří prozřeli.

Plný text v PDF